اثر کاربرد لجن‌فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی اسیدهای چرب و شاخص‌های نیتروژن درکلزا

مهدی طاهری اصغری

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 502-485

https://doi.org/10.22059/jci.2020.299969.2373

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر لجن­فاضلاب شهری و باکتری­های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر برخی شاخص­های نیتروژن و ترکیب اسیدهای چرب کلزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار، طی سال­های زراعی 96-1395 و 97- 1396 در اراضی شرکت آب و فاضلاب جنوب استان تهران اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (بدون تلقیح، ...  بیشتر

تأثیر عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا

مریم حبیبی؛ مجید مجیدیان؛ محمد ربیعی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-84

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51943

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مصرف عناصر بُر، روی و گوگرد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال زراعی 1390-91 انجام گرفت. بیشترین عملکرد دانه و روغن به‌ترتیب به‌مقدار 6/4157 و 2/1770 کیلوگرم در هکتار در تیمار ترکیب بُر + روی + گوگرد، و بیشترین و کمترین مقدار روغن ...  بیشتر

بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا

اسمعیل خالقی؛ کاظم ارزانی؛ نوراله معلمی؛ محسن برزگر

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51950

چکیده
  تأثیر کائولین بر میوه و روغن زیتون رقم زرد در یکی از باغ‌های تجاری شهرستان فسا در استان فارس بررسی شد. غلظت‎های صفر، سه و شش درصد کائولین با دفعات متفاوت در پاشش شامل یک بار پاشش (60 روز بعد از تمام‌گل)، دو بار پاشش (60 و 90 روز بعد از تمام‌گل) و سه بار پاشش (60 و 90 و 120 روز بعد از تمام‌گل) بر روی درختان بالغ زیتون رقم زرد محلول‌پاشی شد. نتایج ...  بیشتر

بررسی عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در منطقه ورامین

حمید ایران نژاد؛ محبوبه پشتکوهی؛ زینب جوانمردی؛ رضا امیری

دوره 11، شماره 2 ، آبان 1388، ، صفحه 11-17

چکیده
  عملکرد ارقام مختلف کتان روغنی در پاکدشت، منطقه شمال ورامین، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در سال 1385 بررسی شد. صفات مورد بررسی شامل مقدار پروتئین، روغن و اسیدهای چرب (اسید پالمیتیک، اسید استئاریک، اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسید لینولنیک) و عملکرد دانه بود. نتایج نشان ...  بیشتر