بررسی برخی اسیدهای چرب و شاخص های نیتروژن بر اثر کاربرد لجن فاضلاب شهری، ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 19395-3697 ، تهران ، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر لجن فاضلاب شهری و باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر شاخص های نیتروژن و اسید های چرب، آزمایشی طی سال های زراعی 96-1395 و 97- 1396 در شرکت آب و فاضلاب جنوب تهران انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تلقیح بذر کلزا (شاهد، تلقیح با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپریلیوم) و استفاده از لجن فاضلاب شهری (شاهد، کود نیتروژنه، ١٠ ،٢٠ و٣٠ تن لجن فاضلاب در هکتار) بود. نتایج نشان داد اثر متقابل تیمار های تلقیح و لجن فاضلاب بر اسید های چرب ایکوزانوئیک، پالمیتیک و آراشیدونیک در سطح یک درصد معنی دار شد. بیشترین مقدار اسید اولئیک و لینولئیک از تیمار 30 تن لجن فاضلاب به ترتیب با مقادیر 23/61 و 41/18 درصد بدست آمد. کارایی جذب نیتروژن در تیمار توصیه کودی همراه با ازتوباکتر (79/16 درصد) دارای بیشترین مقدار بود. اثر متقابل تیمار های تلقیح و لجن فاضلاب بر هر دو صفت کارایی مصرف و کارایی بهره وری بر حسب زیست توده و عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد. نتایج بیان گر این است که استفاده از کود نیتروژنه به مقدار مناسب و در اختیار قرار دادن به موقع آن به همراه تلقیح توانست اثر بیشتری بر شاخص کارایی بهره وری داشته باشد. می توان گفت با استفاده ی به اندازه و محاسبه شده از لجن فاضلاب، البته با در نظر گرفتن احتیاط های مورد لزوم، می توان جایگزین خوبی برای کود های نیتروژنه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some fatty acids and nitrogen indices by application of municipal sewage sludge, azotobacter and Azospirillum on canola

نویسنده [English]

  • mehdi taheri asghari
Department of Agriculture, Payamenoor University, Po. Box 3697-19395, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of municipal sewage sludge and Azotobacter and Azospirillum on some nitrogen indices and fatty acid composition, an experiment was conducted in the field of south of Tehran in Water and Wastewater Company during 2016-2017 and 2017-2018 Crop years. The experiment was conducted as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. Experimental factors include canola seed inoculation (control, inoculation with azotobacter, inoculation with azospirillum) and The use of municipal sewage sludge (control, recommended fertilizer, 10, 20 and 30 tons of sewage sludge). The results showed that the interaction between seed inoculation and sewage sludge treatments on eicosanoic, palmitic and arachidonic fatty acids was significant at 1% . The highest amount of oleic and linoleic acid was obtained from 30 tons of sewage sludge treatment with 61.23 and 18.41 Percent, respectively. Nitrogen uptake efficiency was highest in fertilizer recommendation treatment with Azotobacter (16.79 Percent) . Interaction effects of inoculation and sewage sludge treatments on both trait consumption efficiency and productivity efficiency (agricaltural) were significant at (p ≤ 0.01) in terms of biomass and grain yield. The results indicate that the use of nitrogen fertilizer in proper amount and provide its in a timely manner Combined with inoculation, it could have a greater effect on the Productivity efficiency (agricaltural) index. It can be stated that with the appropriate use of sewage sludge, with the necessary precautions, it can be a good substitute for nitrogen fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitrogen agronomic efficiency
  • Oleic acid Agronomic efficiency of nitrogen
  • Erosic acid
  • linoleic acid
  • oleic acid
  • saturated fatty acids