تأثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفه‌ای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم‌آبیاری

طیبه رستمی؛ سعیده ملکی فراهانی

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22059/jci.2020.289928.2277

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ مایکوریزا و مویان بر خصوصیات علوفه­ای گیاه ذرت تحت شرایط کم­آبیاری، آزمایش به‌صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی 1396-1395 انجام شد. کرت­های اصلی شامل رژیم­های کم­آبیاری در سه سطح (30، 60 و 90 درصد تخلیه ...  بیشتر

اثر کود شیمیایی اوره و کودهای آلی و زیستی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی و برخی از ویژگی‌های خاک در کشت زعفران

اعظم فعلی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسین بشارتی

دوره 20، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60472

چکیده
  به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی، شیمیایی و زیستی بر ویژگی‌های گیاه و خاک در کشت زعفران (Crocus sativus L.) آزمایشی به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه زعفران شش ساله دانشگاه شاهد تهران در سال زراعی 95-94 انجام گرفت. عامل اول کود شیمیایی نیتروژن (اوره)، در سه سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و عامل دوم کودهای ...  بیشتر

اثر تنش خشکی در زمان تشکیل بذر بر بنیه، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گونه‏ های مختلف بالنگو

آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 145-159

https://doi.org/10.22059/jci.2018.230780.1707

چکیده
  به‏منظور مطالعة تأثیر پیری کنترل شده بر پارامترهای جوانه‌زنی، پراکسیداسیون غشاء و فعالیت آنتی‌اکسیدانی بذرهای تنش‌دیدة بالنگو، پژوهشی به‌صورت فاکتوریل چهار عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد اجرا شد. بالنگو شهری ((Lallementia iberica و شیرازی (Lallemantia royleana)، در سه سطح تنش رطوبتی (شاهد، ملایم و ...  بیشتر

بررسی تأثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی

سعیده ملکی فراهانی؛ مهدی عقیقی شاهوردی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 155-168

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54795

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی گیاه زعفران تحت تأثیر کاربرد کود آهن به‌صورت کلات معمولی و نانوکلات، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه شاهد در دو سال زراعی 91-1389 اجرا شد. فاکتور اول نوع کود آهن (نانوکلات و کلات معمولی)، و فاکتور دوم مقدار آهن (صفر، 450 و 900 گرم در هکتار) ...  بیشتر

تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری

سعیده ملکی فراهانی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا چائی چی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36099

چکیده
  به منظور بررسی اثر نظام‌های کم‌آبیاری و کودی بر برخی خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، طی سال‌های زراعی 87ـ1385، انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 1. بدون تنش (آبیاری نرمال گیاه تا پایان رسیدگی فیزیولوژیک)، 2. قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا شروع ...  بیشتر