تأثیر تلقیح مایکوریزا و کاربرد مویان بر خصوصیات علوفه‌ای ذرت هیبرید 706 در شرایط کم‌آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ مایکوریزا و مویان بر خصوصیات علوفه­ای گیاه ذرت تحت شرایط کم­آبیاری، آزمایش به‌صورت کرت خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی 1396-1395 انجام شد. کرت­های اصلی شامل رژیم­های کم­آبیاری در سه سطح (30، 60 و 90 درصد تخلیه آب قابل استفاده) و کرت­های فرعی شامل قارچ مایکوریزا (کاربرد و عدم کاربرد قارچ مایکوریزا) و مویان (کاربرد و عدم کاربرد مویان) بودند. تجزیه داده‌­ها نشان داد که کم­آبیاری، تلقیح با قارچ مایکوریزا و کاربرد مویان اثر معنی­داری بر صفات پروتئین، ماده خشک قابل هضم، قندهای محلول، درصد دیواره سلولی، فیبرهای شسته‌شده با شوینده خنثی، وزن خشک علوفه و کارایی مصرف آب داشت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد تخلیه آب قابل استفاده و کاربرد مایکوریزا درصد پروتئین، درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب، درصد فیبرهای شسته‌شده با شوینده‌های اسیدی در مقایسه با شاهد به‌ترتیب 24/39، 64/30 و 39 درصد افزایش نشان دادند. کاربرد مویان بر درصد فیبرهای شسته‌شده با شوینده‌های خنثی معنی­دار نبود. همزمان با افزایش سطوح تنش کم­آبیاری وزن خشک علوفه کاهش یافته و بیش‌ترین وزن خشک علوفه (400 گرم در بوته) در شرایط آبیاری کامل و کاربرد مویان و مایکوریزا مشاهده شد. نتایج هم‌چنین نشان داد که با افزایش شدت تخلیه آب قابل استفاده، کاربرد مویان و تلقیح با قارچ مایکوریزا افزایشی 97 درصدی در کارایی مصرف آب نسبت به شاهد مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of application of mycorrhiza and surfactant on forage characteristics of maize (Zea mays L.) under deficit irrigation

نویسندگان [English]

  • tayebe rostami 1
  • Saeideh Maleki Farahani 2
1 M.Sc. Student, Department of Crop production and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Crop Production and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of mycorrhiza and surfactant on forage characteristics of corn (Zea mays L.) under deficit irrigation condition, a split plot factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replication at the Research Farm of Agricultural College, Shahed University, Iran in 2016. The experimental treatments included irrigation at three levels of 30, 60 and 90 percent available soil water depilation as a main factor and inoculation with mycorrhizal fungi (Glomus etunicatum, G. intraradices and G. mossea) at two levels (inoculation and no inoculation with mycorrhizal) and treatment of surfactant solution containing two levels (Application of surfactant and non-use of surfactant solution) as sub factors. Results showed that with increasing depletion of available soil water, application of mycorrhizal fungi increased crude protein percentage (CP), water soluble carbohydrate (WSC) and acid detergent fibre (ADF), increased by 39.24, 30.64 and 39 percent respectively. Application of surfactant on percentage NDF was not significant. As deficit irrigation stress increased, dry weight of forage decreased and highest dry weight of forage (400 gr/plant) was observed under normal irrigation conditions and application of surfactant and mycorrhiza. The results also showed that by increasing the amount of available water discharge, application of surfactant and inoculation with mycorrhizal fungi increased water use efficiency 97 percent in compare to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • forage quality
  • mycorrhiza fungi
  • water stress
  • Water use efficiency