نویسنده = ابراهیم گنجی مقدم
تعداد مقالات: 4
2. تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-73

حمیدرضا ذکاوتی؛ محمود شور؛ حمید روحانی؛ سید فاضل فاضلی کاخکی؛ ابراهیم گنجی مقدم


3. اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه گزیلا 6

دوره 16، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 339-351

زینب کارآمد؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ احمدرضا بلندی


4. بررسی آثار سربرداری و محلول‌پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال‌‌های گیلاس، سیب و گلابی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 35-51

ابراهیم گنجی مقدم؛ محبوبه زمانی پور؛ علیرضا محبی صمیمی