نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه - ایران

2 استادیار، مرکز مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه - ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجود باغ­های سیب و تناسب آنها با مؤلفه­های تولید ارگانیک، در 11 حوزه سیب­کاری شهرستان ارومیه، طی سال­های 90-1388 انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و آمار و اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه، بازدید و توزیع تصادفی و تکمیل پرسشنامه با 44 متغیر در میان 366 باغدار سیب به‌دست آمدند. براساس نتایج، اختلاف معنی­داری بین و درون حوزه­های سیب­کاری از نظر کلیه متغیر­های مورد مطالعه وجود دارد. درصد تناسب باغ‌های سیب ارومیه، با اصول کشاورزی ارگانیک از نظر برخی متغیر­ها از قبیل عضویت در تعاونی­ها، تنوع کشت، مساحت باغ، شغل دوم، مدت زمان کار در باغ، گرایش به تولید ارگانیک، نحوه تغذیه درختان، دسترسی به آب شیرین رودخانه، عمق خاک، دفعات مصرف آفت­کش­ها و مدیریت کف باغ بین 30 تا 80 درصد ارزیابی گردید. در مقابل، به دلیل سواد کم باغداران، توزیع 8/91 درصد باغ­ها در دشت­­ها، مدیریت نادرست باغ به‌خصوص از نظر شدت هرس، رشد رویشی بیش از حد و آبیاری غرقابی در اغلب باغ‌ها، تناسب کمتری با مؤلفه­های ارگانیک نشان دادند. بین سطح سواد و میزان گرایش به تولید ارگانیک همبستگی منفی معنی­دار (12/0- = r) مشاهده گردید که نشان‌دهنده فقدان آموزش­های مرتبط با کشاورزی ارگانیک در میان باغداران است. باتوجه به نتایج، حوزه­های واقع در مناطق مرتفع ارومیه تناسب بالایی برای تولید سیب ارگانیک دارند که موفقیت در آن مستلزم انجام مطالعات تکمیلی، تعریف استاندارد­های مربوطه، تنظیم قرارداد تولید با باغدار، آموزش و پایش مستمر فرایند تولید و بازاررسانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Current status of apple orchards and their suitability to the organic production system in Urmia

نویسندگان [English]

  • Reza Rezaee 1
  • Behzad Hessari 2

1 Assistant professor, West Azarbaijan Agricultural Research Center, Urmai-Iran

2 Assistant professor, Urmia Lake Observations Center, Urmia- Iran

چکیده [English]

In order to understand the current status of apple orchards and their suitability to the organic principles, this research was conducted in 11 main apple growing sites in Urmia during 2008-2011. An analytical and descriptive research method was used to collect necessary data through interview, observations as well as by random distribution of questionnaires with 44 variables among 366 apple growers. Frequency distribution, correlation and multivariate analysis of variance was used for analysis of data. There were significant differences between and within sites in terms of all variables. Suitability of apple orchards to the organic principles was determined 30-80 percent in terms of membership in cooperatives, orchard area, second job, working time, tendency of growers to organic, orchard fertilization, access to river water, soil depth, pesticide usage and orchard floor management. Considering 91.8 percent of orchards located in plains as well as mismanagement of the apple orchards, especially in view of the severity of pruning and shoots over-growth and flood irrigation, the whole region showed lower suitability for organic production. A significant negative correlation (r = -0.12) was observed between education level and the tendency of growers towards organic production, indicating lack of organic educations among growers. Based on the results, production of organic apple in some elevated parts of the region is possible and its successfulness depends on supplementary studies in terms of defining standards, contraction with growers as well as continuous monitoring on the production and marketing process.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-farming
  • food safety
  • Orchard management
  • pesticide residues
  • Organic
1 . اردکانی م ر (1388) اصول و مبانی کشاورزی ارگانیک. مجموعه سخنرانی­های کارگاه آموزشی کشاورزی ارگانیک و ساختارهای اجرایی آن. انجمن ارگانیک ایران. سازمان بازرگانی استان آذربایجان­ غربی. 38 ص.
2 . بی‌نام (1386) مکان­یابی دقیق و تفصیلی باغداری در شهرستان ارومیه. مهندسین مشاور سهند آب و خاک. 234 ص.
3 . جعفری ا، محلوجی م، صلحی م و دوازده‌امامی س (1386) اصول، مبانی و چالش­های کشاورزی ارگانیک. کشاورزی پایدار. 4(3): 19-13.
4 . حاج‌نجاری ح ، رضایی ر و سکوتی ر (1393) نقشه راه سیب (شناخت وضع موجود و ترسیم افق آینده همراه با راهکارهای اجرایی. نشر پلک. 91 ص.
5 . حاج‌نجاری ح (1388) اصول و فنون احداث و مدیریت باغ سیب. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 11 ص.
6 . فلاحی ا (1380) نگاهی به فیزیولوژی، فعالیت‌های نوین و مسایل پرورش سیب در جهان. خلاصه مقالات همایش ملی سیب. دماوند، تهران.
7 . منیعی ع (1378) گزارش بازدید از مناطق باغبانی استان‌ها. وزارت کشاورزی. 36 ص.
8 . منیعی ع (1371) سیب و پرورش آن. انتشارات فنی ایران. 376 ص.
 
9. Aggelopoulou KD and Wolfsan D (2011) Spatial variation in yield and quality in small apple orchard. Precision Agriculture. 11(5): 538-556.
10 . Anonymous (2013) FAOSTAT. Food and Agricultural Organization.
11 . Buchs T and Wozniak J (2015) The world of organic agriculture: statistical and emerging trends. FIBL and IFOAM, Germany. 306p.
12 . Faniadis D, Dorogoudi PD and Vasilkakis M (2010) Effects of cultivar, orchard elevation and storage on fruit quality of sweet cherry (P. avium L.). Scientia Horticulture. 125(3): 301-304.
13 . Weibel F and Haseli A (2003) Organic apple production-with emphasis on European experiences. In: Ferree DC and Warrington IJ (Eds.), Apples (Botany, production and uses. Warrington, UK. 660p.
14 . Kirby E and Granatstein D (2011) Recent trends in organic fruit tree production in Washington State. University of Washington, USA. 44p.
15 . Kuepper G, Ames GA and Baier A (2004) Tree fruits: organic fruit production overview [Online]. Available at http://www.attra.ncat.org, ATTRA, Publication 2833, Arkansas, USA.
16 . Lind  K, Lafer G, Schloffer K, Innerhofer G and Meister H (2003) Organic fruit growing. Wallingford, UK. 281p.
17 . Linda E (1998) Organic fruit tree management. Certified organic associations of British Columbia, Canada. 240p.
18 . Peck GM, Andrews PK, Reganold JP and Fellman JK (2006) Apple orchard productivity and fruit quality under organic, conventional and integrated management. HortScience. 41(1): 99-107.
19 . Pimentel D, Hepperly P, Hanson J, Douds D and Seidel R (2005) Environmental, energetic, and economic comparisons of organic and conventional farming systems. BioScience. 55(7): 573-582.
20 . Pussemier L, Larondelle Y, Peteghem CV and Huyghebaert A (2006) Chemical safety of conventionally and organically produced foodstuffs. Food Control. 17: 14-21.
21 . Reganold JP, Glover JD, Preston KD and Hinman HR (2007) Sustainability of three apple production systems. Nature. 410: 926-930.
22 . Roussos PA and Gasparatos D (2009) Apple tree growth and overall fruit quality under organic and conventional orchard management. Scientia Horticuturae. 123: 247-252.
23 . Sansavini S (1997) Integrated fruit production in Europe: Research and strategies for a sustainable industry. Scientia Horticulture. 68: 25-36.
24 . Skroch WA and Shribbs JM (1986) Orchard floor management. HortScience. (21) 390-394.
25 . Slattery E, Livinngston M, Greene C and Klonsky K (2011) Characteristics of conventional and organic apple production in the United States [Online]. Available at http://www.ers.usda.gov/media/118496/fts34701, USDA, Washington, DC. USA.
26 . Swezy SL (2006) Organic apple and strawberry production in California. HortScience. 41(4): 949.