اثر اسانس‌ مرزه خوزستانی، رشینگری، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر بازدارندگی رشد قارچ Botrytis cinerea Pres.: Fr. عامل بیماری پوسیدگی خاکستری میوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه گیاه‎پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‎آباد، ایران

2 استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‎آباد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیرات ضدقارچی اسانس گیاهان مرزة خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad)، مرزة رشینگری (S. rechingeri Jamzad)، کارواکرول و قارچ‏کش بنومیل در کنترل قارچ Botrytis cinerea Pers.:Fr. بر روی محیط کشت سیب‌زمینی-دکستروز-آگار و میوه‏های انگور یاقوتی، کیوی و توت‏فرنگی صورت گرفت. آزمایش‏ها به‌صورت فاکتوریل براساس طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. اثر بازدارندگی اسانس‌ها، کارواکرول و قارچ‌کش بنومیل بر روی قارچ در محیط کشت PDA و میوه نشان داد که اسانس مرزة خوزستانی، کارواکرول و بنومیل قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت به اسانس‌ مرزة رشینگری دارند. ترکیبات عمدة موجود در اسانس مرزة خوزستانی شامل کارواکرول (16/92 درصد)، پی-سیمن (26/1 درصد) و گاما-ترپنن (74/0 درصد) و در مرزة رشینگری شامل کارواکرول (2016/77 درصد)، گاما-ترپنن (062/1 درصد) و پی-سیمن (26/1 درصد) بودند. اسانس مرزة خوزستانی، کارواکرول و بنومیل در غلظت‌های 50، 200، 500 و 1000 میکرولیتر در لیتر در مقایسه با اسانس‌ مرزة رشینگری در کنترل عامل بیماری مؤثرتر بودند، به‌طوری که اسانس مرزة خوزستانی در غلظت 200 میکرولیتر در لیتر، کارواکرول در همة غلظت‌ها و بنومیل در غلظت 50 میکرولیتر در لیتر موجب بازدارندگی کامل (100 درصد) رشد قارچ عامل بیماری شدند. بررسی‌های آزمایشگاهی در محیط کشت و روی میوه نشان داد که با افزایش غلظت اسانس‌های گیاهی بر فعالیت ضدقارچی آنها علیه عامل بیماری افزوده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of essential oil of Satureja khuzistanica Jamzad and S. rechingeri Jamzad, Carvacrol and Benomyl on growth inhibition of Botrytis cinerea Pres.: Fr., an agent of gray mold disease of fruit

نویسندگان [English]

  • Mostafa Darvish nia 1
  • Abdolhosein Rezaei Nejad 2
  • Bahram Delfan 3
1 Assosiate Professor Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Korramabad, Iran & Razi Herbal Medicenes Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Korramabad, Iran
2 . Assistant Professor Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Korramabad, Iran
3 . Assistant Professor, Razi Herbal Medicenes Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Korramabad, Iran
چکیده [English]

To investigate the antifungal effects of essential oils of Khuzestani savory (Satureja khuzistanica Jamzad), Rechingeri savory (S. rechingeri Jamzad), carvacrol and Benomyl on Botrytis cinerea, this study was carried out in a PDA medium, and on grapes, kiwi fruits and strawberry. The experiment was laid out factorially based on a completely randomized design with three replications. The results showed that essential oil of Khuzestani savory, Carvacrol and Benomyl had greater antifungal effects compared with that in essential oil of Rechingeri savory. The main components of essential oil of Khuzestani savory were Carvacrol (91.16 Percent), p-Cymene (1.26 Percent), γ-Terpenen (0.74 Percent). The main components of essential oil of Rechingeri savory were Carvacrol (77.2 Percent), p-Cymene (1.26 Percent), γ-Terpenen (1.62 Percent). Essential oil of Khuzestani savory with concentrations of 200 ml, Carvacrol and Benomyl in all concentrations used showed 100 percent fungal inhibitory effects. The results of experiments in medium and on fruits showed that the antifungal effects of essential oils increased as their concentration increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Botrytis cinerea
  • Carvacrol
  • Essential oil
  • fungus
  • Inhibit of growth
 
1 . امیدبیگی ر (1384) تولید و فرآوری گیاهان دارویی. آستان قدس رضوی. 686 ص.
2 . حسینی س م، درویش‎نیا م و رضایی ف (1392) بررسی تأثیر دو اسانس گیاهی آویشن و نعناع فلفلی در کنترل قارچ بیماریزای گیاهی Botrytis cinerea، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعة پایدار: 5-1
3 . مظفریان و (1387) فلور خوزستان. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام خوزستان. 181 ص.
 
 
 
4 . Barnett HL and Hunter BB (1995) Illustarted genera of Imperfect fungi. APS. 806 p.
5 . Barrera-Necha LL, Garduno-Pizana C and Garsia-Barera LJ (2009) In vitro Antifungal activity of essential oils and their compouns on mycelial growth of Fusarium oxysporum f. sp. gladioli (Massey) Snyder and Hansen. Plant Pathology. 8(1): 17-21.
6 . Bokhari K (2009) Antifungal activity of some medicinal plants used in Jeddah, Saudi Arabia. Mycopath. 7(1): 51-57.
7 . Bouhdid S, Skali SN, Idaomar M, Zhiri A, Baudoux D, Amensour M and Abrini J (2008) Antibacterial and antioxidant activities of Origanum compactum essential oil. African Journal of Biotechnology. 7 (10): 1563-1570.
8 . Deans SG and Svoboda KP (1990) The antimicrobial properties of marjoram (Origanum majarana L.) volatile oil. Flavour Fragr. 5: 187-190.
9 . El-Mougy NS (2009) Effect of some essential oils for limiting early blight (Alternaria solani(  development in potato field. Plant Protection Research. 49(1): 57-62.
10 . Goreski R, Sobieralski K, Siwulski M and Gora K (2010) Effect of selected natural essential oils on in vitro development of fungus Trichoderma harzianum found in common mushroom (Agaricus bisporus) cultivation. Ecological Chemistry and Engineering. 17(2): 177-185.
11 . Karbin S, Baradaran Rad A, Arouiee H and Jafarnia S (2009) Antifungal activities of the essential oils on post-harvest disease agent Aspergillus flavus. Advances in Environmental Biology. 3(3): 219-225.
12 . Lee SO, Choi GJ, Jang KS, Lim HK, Cho KY and Kim JC (2007) Antifungal activity Of five plant essential oils as fumigant against postharvest and soilborne plant pathogenic fungi. Plant Pathology. 23(2): 97-102.
13 . Marjorie M (1999) Plant Protection as antimicrobial agents Clinical CRC. Reviews. Pp. 1298-1301.
14 . Martinez- Romero D, Guillen F, Valverde JM, Bailen G, Zapata P, Serrano M, Castillo S and Valero D (2007) Influence of carvacrol on survival of Botrytis cinerea inoculated in table grapes. International Journal of Food Microbiology. 115: 144-148.
15 . Mirzaei S, Mohamadi Goltapeh E and Shams-Bakhsh M (2007) Taxonomical studies on the genus Botrytis in Iran. Agricultural Technology. 3(1): 65-76.
16 . Nickavar B, Mojab F and Dolat-Abadi R (2005) Analysis of the essential oils of two Thymus species from Iran. Food Chemistry. 90: 609-611.
17 . Pearson RC and Goheen AC (1990) Compendium of grape disdisease. APS. 93 p.
18 . Rasooli I, Fakoor MH, Allameh AA, Rezaee MB
and Owlia P (2009) Phytoprevention of aflatoxin production. Medicinal Plants. 8(5): 1-8.
19 . Sharafzadeh M (2014) Comparison of the main essential oil components of different species of Satureja Iran. A Review. Applied Science Reports. 2(1): 1-3.
20 . Solaimani B, Ramezani S, Rahemi M and Saharkhiz MJ (2009) Biological control of postharvest disease caused by Penicillium digitutum and P. italicum on stored citrus fruits by Shiraz Thyme essential oil. Advances in Environmental Biology. 3(3): 249-254.
21 . Tripathi P and Shukla AK (2007) Emerging non-conventional technologies for control of post harvest diseases of perishables. Fresh Produce. 1(2): 111-120.