کلیدواژه‌ها = کلرید سدیم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 671-686

فریبا رضایی آدریانی؛ آیت اله رضایی؛ اورنگ خادمی؛ یاور شرفی


3. تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 749-763

معصومه پوراسماعیل؛ جلال رستگار؛ مهدی زنگی آبادی


4. بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 155-169

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی


5. تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 179-192

حمید رهنمون؛ فرید شکاری؛ جلیل دژم پور؛ محمد باقر خورشیدی بنام