بررسی پاسخ‌های آنتی اکسیداسیونی برای ریشه یک موتانت برنج تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه‌ای

مریم فروغ؛ سعید نواب پور؛ اسماعیل ابراهیمی؛ علی اکبر عبادی؛ داود کیانی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jci.2020.288721.2266

چکیده
  در این مطالعه به‌منظور بررسی پاسخ به تنش شوری، گیاهچه­های برنج دو رقم هاشمی و لاین پیشرفته موتانت آن در آزمایشی در سال 1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تحت شرایط تنش شوری 100 میلی­مولار نمک کلریدسدیم قرار داده شدند. نمونه‌برداری از ریشه در زمان­های سه و شش روز پس از تنش شوری­ برای بررسی­های بیوشیمیایی انجام گرفت. ...  بیشتر

تأثیر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‏اکسیدان و محتوای عناصر غذایی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش شوری

امید صادقی پور

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 653-669

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60470

چکیده
  به‌منظور بررسی نقش متیل جاسمونات در تحمل به تنش شوری در لوبیاچشم‌بلبلی آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرحی کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در شهرستان ری انجام شد. تیمارها شامل سه سطح خیساندن بذرها در محلول متیل جاسمونات (صفر، 25 و 50 میکرو مولار) به‌مدت 20 ساعت و سه سطح شوری آب آبیاری (صفر، 50 و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم) بود. ...  بیشتر

بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی با پوتریسین و کیتوزان

فریبا رضایی آدریانی؛ آیت اله رضایی؛ اورنگ خادمی؛ یاور شرفی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 671-686

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60483

چکیده
  شوری یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکنندة رشد گیاهان است که با استفاده از مواد تعدیل‌دهندة تنش می‌توان از آثار نامطلوب آن کاست. در این پژوهش پاسخ دانهال‌های خرمندی به تنش شوری کلرید سدیم و اثر دو ترکیب پوتریسین و کیتوزان بر کاهش آثار ناشی از شوری بررسی شد. آزمایش در دانشگاه شاهد، در سال 95-1394، به‌صورت فاکتوریل، شامل سه سطح کلرید سدیم ...  بیشتر

تحمل شوری و ارتباط آن با تولید زیست‌توده در ژنوتیپ‌های نخود زراعی

معصومه پوراسماعیل؛ جلال رستگار؛ مهدی زنگی آبادی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 749-763

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53275

چکیده
  در تحقیق حاضر، تحمل شوری برخی ژنوتیپ‌های نخود تیپ ‘کابلی’ در مرحلة رشد رویشی با کاربرد تیمارهای 7/1، 5/4 و 5/6 دسی‌زیمنس بر متر نمک کلریدسدیم بررسی شد. تیمارهای شوری با افزایش نمک کلریدسدیم به محلول هوگلند 2/1 تهیه شد که به‌عنوان تیمار شاهد درنظر گرفته شده بود. این آزمایش در قالب طرح کرت‌های خردشده به اجرا درآمد. فاکتور اصلی در این ...  بیشتر

بررسی اثر شوری و دما بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا

علی اکبر قاسمی؛ حسن حمیدی؛ جابر آروس؛ علی معصومی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36393

چکیده
  بهمنظور بررسی تأثیرات توأم تنش شوری حاصل از کلرید سدیم و کلرید کلسیم و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پتانسیل‌های مختلف اسمزی (صفر، 3-، 6- و 9- بار) در دماهای متفاوت، 20، 25، 30 و 35 درجة سانتی‌گراد، با سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف شوری روی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام

حمید رهنمون؛ فرید شکاری؛ جلیل دژم پور؛ محمد باقر خورشیدی بنام

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 179-192

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36108

چکیده
  به منظور ارزیابی برخی تغییرات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام (Prunus dulcis Mill.) در شرایط تنش شوری و تعیین رابطة بین انباشت یون‌های سدیم و کلر با این تغییرات، آزمایشی بر مبنای طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار سطح تیماری شامل؛ صفر (شاهد)، 25، 50 و 75 میلی‌مول بر لیتر نمک خالص کلرید سدیم طراحی و بین سال‌های 1389 تا 1391 اجرا شد. مادة آزمایشی استفاده‌شده ...  بیشتر