اثر سطوح متفاوت آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر و ماشک گل خوشه ای

الهام رستگاری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60392

چکیده
  به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر رشد رویشی و عملکرد دانه خلر (LathyrusstivusL.) و ماشک گل­خوشه­ای (ViciavillosaRoth.)، آزمایشی به­صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال زراعی 1392 انجام شد. دور آبیاری در چهار سطح (40، 60، 80 و 100 میلی­متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاسA ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی خلر

الهام رستگاری؛ شهاب مداح حسینی؛ آرمان آذری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 701-711

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54380

چکیده
  به­منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت گیاه علوفه‌ای خلر، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان در بهار سال زراعی 1392 اجرا شد. سطوح آبیاری شامل آبیاری پس از 40 (شاهد)، 60، 80 و 100 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A از زمان استقرار ...  بیشتر

اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس

لطفعلی صادقی آذر؛ شهاب مداح‌حسینی؛ اصغر رحیمی؛ علی اکبر محمدی میریک

دوره 15، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22059/jci.2013.51370

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ژنوتیپ‌های عدس، 2 آزمایش در آزمایشگاه و گلخانة پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان انجام شد. در آزمایش اول 9 ژنوتیپ عدس تحت اثر 3 سطح شوری (هدایت الکتریکی 1، 4 و 7 دسی‌زیمنس بر متر) قرار گرفتند و شاخص‌های جوانه‌زنی آن‌ها پس از 7 روز بررسی شد. در آزمایش ...  بیشتر