بررسی برهم‌کنش پایه و رقم سیب بر صفات کمی و کیفی میوه در شرایط آب‌وهوایی مشهد

الهه حسینی ثانوی؛ بهرام عابدی؛ طاهره پروانه

دوره 24، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 1421-1433

https://doi.org/10.22059/jci.2022.332244.2626

چکیده
  مطالعات زیادی در مورد تأثیر پایه و رقم بر صفات فیزیکوشیمیایی سیب صورت گرفته و نتایج تأثیرگذاری متفاوت این دو عامل را نشان داده‌اند. به‌منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی M9، M7 و MM106 بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سیب ارقام "گلدن‌دلیشز" و "رددلیشز"، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات ...  بیشتر

همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیم های مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشز روی پایه های مختلف

طاهره پروانه؛ بهرام عابدی؛ غلام حسین داوری نژاد؛ ابراهیم گنجی مقدم

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 149-163

https://doi.org/10.22059/jci.2019.285103.2243

چکیده
  به منظور بررسی نقش پایه های درختان میوه بر مقدار عناصر غذایی موجود در برگ های دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و تعیین همبستگی عناصر غذایی با انواع متابولیت های ثانویه، این پژوهش در باغ تحقیقاتی بخش علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 94 تا 97 انجام شد. پایه های مورد استفاده، دو پایه پاکوتاه M9 و B9 و یک پایه کلونی سیب ...  بیشتر

تأثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما

حسین افشاری؛ راحله زاهدی؛ طاهره پروانه؛ مسعود زاده باقری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51947

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک تحت تنش سرمایی در دو رقم زردآلوی شاهرود 41 و جعفری ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان شاهرود به اجرا درآمد. این آزمایش دارای چهار فاکتور، شامل رقم در دو سطح، محلول­پاشی با اسید سالیسیلیک در سه سطح ...  بیشتر