نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مربی بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود،

چکیده

مطالعات زیادی در مورد تأثیر پایه و رقم بر صفات فیزیکوشیمیائی سیب صورت گرفته و نتایج تأثیرگذاری متفاوت این دو عامل را نشان داده‌اند. به منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی M9 ،M7 و MM106 بر برخی صفات کمی و کیفی میوه سیب ارقام "گلدن‌دلیشز" و "رددلیشز"، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد در اواخر تابستان 1400 اجرا شد. صفات کمی و کیفی میوه شامل وزن، حجم، چگالی، طول، قطر، سفتی، اسیدیته، مواد جامد محلول، محتوای فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتوسیانین میوه در این آزمایش اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج بیشترین مقدار فنل کل (9/652 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) و آنتوسیانین (9/35 میلی‌گرم بر گرم وزن تر) در ترکیب رقم "رددلیشز" روی پایه M9 مشاهده شد. رقم "رددلیشز" بیشترین قطر (64/78 میلی‌متر) و وزن میوه (9/166 گرم) را به خود اختصاص داد. بیشترین سفتی نیز در پایه M9 (64/5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب) مشاهده شد. به طور کلی نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر متفاوت برهمکنش پایه و رقم بر خصوصیات مورد مطالعه بود و بسته به هدف باغدار می‌توان ترکیبات پیوندی گوناگونی را توصیه نمود. ارقام بر روی پایه M9و MM106 با داشتن ترکیبات فنلی و آنتوسیانین زیاد از نظر فواید سلامتی به عنوان ترکیب پیوندی ارزشمند در شرایط آب و هوایی مشهد پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Rootstock and Apple Cultivar Interaction on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Fruit under Mashhad Climatic Conditions

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hosseini Sanavi 1
  • Bahram Abedy 2
  • Tahereh Parvaneh 3

1 Ferdowsi university of Mashhad

2 Asistant professor of gardening faculty of agriculture ferdowsi university of mashhad

3 Horticulture Crops Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Center of Semnan Province (Shahrood), AREEO, Shahrood, Iran.

چکیده [English]

Numerous studies have been performed on the effect of rootstock and cultivar on physicochemical traits of apple fruit and the results have shown different effects of these two factors. In order to study three vegetative rootstocks on some quantitative and qualitative characteristics of apple cultivars "Golden Delicious" and "Red Delicious", an experiment in factorial design based on randomized complete blocks with four replications in orchard of Mashhad Agricultural Research Center was performed in 2021. Fruit quantitative and qualitative characteristics: weight, volume, density, length, diameter, firmness, pH, total soluble solids, phenol content, antioxidant properties and anthocyanin was measured. The highest amount of total phenol (652.9 μg.g-1FW) and anthocyanin (35.9 mg.g-1FW) was measured in "Red delicious" on M9 rootstock. The results of this study showed that "Red delicious" had the highest amount of diameter (78/64 mm) and weight (166/9 g). The highest amount of fruit firmness in M9 rootstock (5/64 kgcm-3) was observed. In general, the results of this study indicated a different effect of rootstock and cultivar interaction on the studied characteristics. Depending on the purpose of gardener, different grafting compounds can be recommended. "Red delicious" on M9 and MM106 rootstock with highest amount of total phenol and anthocyanin was suggested as a valuable grafting compounds in terms of health benefits under Mashhad Climatic Conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • antioxidant properties
  • firmness
  • phenol content
  • total soluble solids