نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. رایانامه: f.samandari75@gmail.com

2 نویسنده مسئول، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. رایانامه: arashtian@yazd.ac.ir

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. رایانامه: tabandeh@yazd.ac.ir

4 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران. رایانامه: mojtaba.solaimani@ujiroft.ac.ir

10.22059/jci.2023.341068.2694

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت گیاه دارویی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و اثر عصاره جلبک ‌دریایی و ‌سالیسیلیک‌اسید در افزایش مقاومت به خشکی در مراحل مختلف رشد، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت در سال 1399 انجام شد.
روش پژوهش: تیمار خشکی در سه سطح 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 50 درصد ظرفیت زراعی و 35 درصد ظرفیت زراعی و فاکتوردوم پرایمینگ بذر و نشا‌ها شامل ‌صفر (شاهد)، 1 درصد­‌ حجمی عصاره جلبک، 5/3 درصد­حجمی‌عصاره‌جلبک، 1 میلی‌مولار سالیسیلیک‌اسید، 2میلی‌مولار سالیسیلیک‌اسید و ترکیب عصاره جلبک و سالیسیلیک‌اسید، درنظر­گرفته شد.
یافته ­ها: نتایج پرایمینگ بذر نشان داد فاکتورهایی چون سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه­چه و ساقه­چه و وزن ریشه­چه و ساقه­چه در اثر تیمارها در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی­داری داشت و در تیمار تنش خشکی 35 درصد ظرفیت زارعی پرایمینگ سالیسیلیک‌اسید با بهبود شش صفت نسبت به شاهد بهترین عملکرد را داشت. هم‌چنین نتایج محلول‌پاشی گیاهچه ­ها نشان داد بیش‌ترین وزن‌تر اندام‌های هوایی گیاهچه­ ها در تیمار ترکیبی عصاره جلبک به اضافه سالیسیلیک‌اسید حاصل شد.
نتیجه­ گیری: نتایج کلی نشان می‌دهد که پرایمینگ و محلول‌پاشی با سالیسیلیک‌اسید بهتر از عصاره جلبک بر مقاومت به خشکی گیاه مؤثر بوده و البته تیمار هم‌زمان سالیسیلیک‌اسید و عصاره ­جلبک و تیمارهای ترکیبی عصاره­ جلبک با غلظت بالاتر توانسته­ اند در مرحله رویشی مقاومت گیاه به خشکی را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of seed priming and foliar application of seaweed extract and salicylic acid on thymus under drought stress

نویسندگان [English]

  • Faezeh Samandari Bahr Aseman 1
  • Anahita Rashtian 2
  • Afagh Tabandeh Saravi 3
  • Mojtaba Soleimani Sardo 4

1 Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Desert studies, Yazd University, Yazd, Iran. E-mail: f.samandari75@gmail.com

2 Corresponding Author, Department of Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Desert studies, Yazd University, Yazd, Iran. E- mail: arashtian@yazd.ac.ir

3 Department of Environment, Faculty Natural Resources and Desert studies, Yazd University, Yazd, Iran. E-mail: tabandeh@yazd.ac.ir

4 Department of Environment, Faculty Natural Resources, Jiroft University, Jiroft, Iran. E-mail: mojtaba.solaimani@ujiroft.ac.ir

چکیده [English]

Objective: Considering the importance (Thymus vulgaris L.) and the effects of seaweed extract and salicylic acidpriming in increasing drought resistance at different stages of plant growth, an experiment was done as a factorial layout based on a completely randomized factorial design with three replications in the research greenhouse of Jiroft University (2020).
Methods: Three levels of 100% (control), 50%, and 35% field capacity were considered as test factors for drought treatment, seed preparation and seedling spraying including zero (control), 0.3%, 3.5%, and 1% algal extract and 1mM salicylic acid, 2 mM salicylic acid and composition of algae, and salicylic acid extract were considered as second factors.
Results: The results of this study showed a significant difference in examined factors such as germination rate, root, and shoot length and root and shoot weight treatment at a 1% probability level and in drought stress treatment of 35%, salicylic acid priming treatment had the best performance with an improvement of 6 traits compared to the control. The results of the foliar application of seedlings also showed that the highest shoot weights of seedlings were under the combined treatment of algal extract plus salicylic acid treatment.
Conclusion: General results showed that priming and foliar spraying with salicylic acid had been more effective than algae extract on plant drought resistance, and of course, the combined treatment of salicylic acid and salicylic acid extract plus algae extract with a higher concentration is able to improve plant resistance to drought in the vegetative stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerial organs
  • Crop capacity
  • Germination
  • Morphological characteristics
  • Morphology
اسماعیلی‌پور، بهروز؛ فاطمی، حمیده و مرادی، معصومه (1399). تأثیر عصاره جلبک دریایی بر شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش کم‌آبی، مجله روابط آب و گیاه، 11 (1)، 59-69.
بابایی، کیوان؛ امینی، مجید؛ مدرس‌ثانوی، سید علی‌محمد و جباری، رضا ( 1389). اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در (Thymus vulgaris) آویشن، فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 26 (2)، 239-251.
 پازکی، علیرضا؛ رضایی، حلیمه؛ حبیبی، داوود و پاک نژاد، فرزاد (1391). اثر تنش خشکی محلول‌پاشی آسکوربات و جیبرلین بر روی برخی صفات مورفولوژیکی متحوی نسبی آب برگ و پایداری غشای سیتوپلاسمی گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.)، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 8 (1)، 1.
قادری، علی‌اصغر؛ فاخری، براتعلی و مهدی‌نژاد، نفیسه (1396). ارزیابی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم آبی و محلول‌پاشی اسیدآسکوربیک، مجله به زراعی کشاورزی، 19 (4)، 817-835.
 

References

Abd Elbar, O. H., Farag, R. E., & Shehata, S. A. (2019). Effect of putrescine application on some growth, biochemical and anatomical characteristics of Thymus vulgaris L. under drought stress. Annals of Agricultural Sciences, 64(2), 129-137.
Abdul-Baki, A. A., & Anderson, J. D. (1973). Vigor Determination in Soybean Seed by Multiple Criteria. Crop Science, 13, 630-633.
Ahmed, Y. M., & Shalaby, E. A. (2012). Effect of different seaweed extracts and compost on vegetative growth, yield and fruit quality of cucumber. Journal of Horticultural Science and Ornamental Plants, 4(3), 235-240.
Alavi-Samani, S. M., Kachouei, M. A., & Pirbalouti, A. G. (2015). Growth, yield, chemical composition, and antioxidant activity of essential oils from two thyme species under foliar application of jasmonic acid and water deficit conditions. Horticulture, Environment, and Biotechnology, 56(4), 411-420.
Arpanahi Abdollahi, A., & Feizian, M. (2019). Arbuscular Mycorrhizae Alleviate Mild to Moderate Water Stress and Improve Essential Oil yield in Thyme. Rhizosphere, 10(3), 160-162.
Babaee, K., Amini Dehaghi, M., Modares Sanavi, S. A. M., & Jabbari, R. (2010). Water deficit effect on morphology, prolin content and thymol percentage of Thyme (Thymus vulgaris L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 26(2), 239-251. (In Persian).
Benameur, Q., Gervasi, T., Pellizzeri, V., Pľuchtová, M., Tali-Maama, H., Assaous, F., Guettou, B., Rahal, K., Gruľová, D., Dugo, G., Marino, A., & Ben-Mahdi, M. H. (2019). Antibacterial activity of Thymus vulgaris essential oil alone and in combination with cefotaxime against blaESBL producing multidrug resistant Enterobacteriaceae isolates. Natural product research, 33(18), 2647-2654. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1466124.
Brown, R. F., & Mayer, D. G. (1988). Representing cumulative germination.1.A critical analysis of single-value germination indices. Annals of Botany, 61, 117-125.
Di Stasio, E., Van Oosten, M. J., Silletti, S., Raimondi, G., Dell'aversana, E., Carrillo, P., & Maggio, A. (2018). Ascophyllum nodosum-based algal extracts act as enhancers of growth, fruit quality, and adaptation to stress in salinized tomato plants. Journal of Applied physiology, 30(4), 2675- 2686.
Du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3-14.
El Boukhari, M. E. M., Barakate, M., Bouhia, Y., & Lyamlouli, K. (2020). Trends in seaweed extract based biostimulants: Manufacturing process and beneficial effect on soil-plant systems. Plants, 9(3), 359.
Esmaielpour, B., Fatemi, H., & Moradi, M. (2020). Effects of Seaweed Extract on Physiological and Biochemical Characteristics of Basil (Ocimum basilicum L.) under Water-Deficit Stress Conditions. Journal of Soil and Plant Intractions, 11(1), 59-69. (In Persian).
Fardus, J., Matin, M. A., Hasanuzzaman, M., Hossain, M. A., & Hasanuzzaman, M. (2018). Salicylic acid-induced improvement in germination and growth parameters of wheat under salinity stress. Jouranl Animal Plant Science, 28, 197-207.
Fathi, A., & Tari, D. B. (2016). Effect of Drought Stress and its Mechanism in Plants. International Journal of Life Sciences, 10, 1-6.
Ghaderi, A. A., Fakheri, B. A., & Mahdi Nezhad, N. (2018). Evaluation of the morphological and physiological traits of thyme under water deficit stress and foliar application of ascorbic acid. Journal of Crops Improvement, 19(4), 817-835. https://doi.org/10.22059/jci.2017.60460.  (In Persian).
Hayat, Q., Hayat, S., Irfan, M., & Ahmad, A. (2010). Efect of exogenous salicylic acid under changing environment: a review. Environmenta and. Exprimental Botany 68, 14-25.
Kaya, C., Ashraf, M., Alyemeni, M. N., Corpas, F. J., & Ahmad, P. (2020). Salicylic acid-induced nitric oxide enhances arsenic toxicity tolerance in maize plants by upregulating the ascorbate-glutathione cycle and glyoxalase system. Journal Hazardous. Materials, 399, 123020.
Kuete, V. (2017). Thymous vulgarisMedicinal Spices and Vegetables from Africa: Therapeutic Potential against Metabolic, Inflammatory, Infectious and Systemic Diseases. Cameroon: Elsevier.
Kumar, G., & Sahoo, D. (2011). Effect of seaweed liquid extract on growth and yield of Triticum aestivum var. pusa gold. Journal of Applied Phycology, 23(2), 251-255.
Mansori, M., Chernane, H., Latique, S., Benaliat, A., Hsissou, D., & El Kaoua, M. (2016). Effect of seaweed extract (Ulva rigida) on the water deficit tolerance of Salvia officinalis L. Journal Applied Phycology, 28, 1363-1370.
Mohammadi, H., Amirikia, F., Ghorbanpour, M., Fatehi, F., & Hashempour, H. (2019). Salicylic acid induced changes in physiological traits and essential oil constituents in different ecotypes of Thymus kotschyanus and Thymus vulgaris under well-watered and water stress conditions. Industrial Crops and Products, 129(6), 561-574.
Mohammadi, H., Nikjoyan, J. M., Hazrati, S., & Hashempour, H. (2020). Improvement of yield and phytochemical compounds of Thymus vulgaris through foliar application of salicylic acid under water stress. Agriculture and Forestry, 66(1), 129-142.
Noreen, S., Fatima, K., Athar, H. U. R., Ahmad, S., & Hussain, K. (2017). Enhancement of physio-biochemical parameters of wheat through exogenous application of salicylic acid under drought stress. Journal Animal. Plant Science, 27, 153-163.
Patel, K., Agarwal, P., & Agarwal, P. K. (2018). Kappaphycus alvarezii sap mitigates abiotic-induced stress in Triticum durum by modulating metabolic coordination and improves growth and yield. Journal Applied. Phycology, 30, 2659-2673.
Patil, S. M., Ramu, R., Shirahatti, P. S., Shivamallu, C., & Amachawadi, R. G. (2021). A systematic review on ethnopharmacology, phytochemistry and pharmacological aspects of Thymus vulgaris Linn. Heliyon, 7(5), e07054.
Pazoki, A., Rezaee, A., Habibi, D., & Paknejad, F. (2012). Effects of drought stress, ascorbate and gibberellin spraying on some morphological traits, leaf relative water content and cell membrane stability of Thyme (Thymus vulgaris L.). Journal of Agronomy and Plant Breeding, 8(1), 1-13. (In Persian).
Sharma, S., Chen, C., Khatri, K., Rathore, M. S., & Pandey, S. P. (2019). Gracilaria dura extract confers drought tolerance in wheat by modulating abscisic acid homeostasis. Plant Physiology and Biochemistrey, 136, 143-154.
Sheela, S., Josephine, S. M., & Reginald Appavoo, M. (2017). Studies on the effect of seaweed liquid fertilizer (SLF) on different growth parameters, biochemical constituents and pigment production in a C4 plant, Oryza sativa L. International Education and Research Journal, 3(7), 40-42.
Shemi, R., Wang, R., Gheith, E. S. M. S., Hussain, H. A., Hussain, S., Irfan, M., & Wang, L. (2021). Effects of salicylic acid, zinc and glycine betaine on morpho-physiological growth and yield of maize under drought stress. Scientific Reports, 11(1), 3195.
Zhou, Y., Lam, H. M., & Zhang, J. (2007). Inhibition of photosynthesis and energy dissipation induced by water and high light stresses in rice. Journal of experimental botany, 58(5), 1207-1217. https://doi.org/10.1093/jxb/erl291.
Zou, P., Lu, X., Zhao, H., Yuan, Y., Meng, L., Zhang, C., & Li, Y. (2019). Polysaccharides Derived from the Brown Algae Lessonia nigrescens Enhance Salt Stress Tolerance to Wheat Seedlings by Enhancing the Antioxidant System and Modulating Intracellular Ion Concentration. Frontiers in plant science, 10, 48. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00048.