نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات ثبت گواهی و بذر نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی و زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار گروه زراعت، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران

10.22059/jci.2022.341315.2696

چکیده

به منظور انتخاب والدین مناسب جهت اهداف اصلاحی شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه‏بندی ژرم‏پلاسم‏ها ضروری است. به این منظور در جهت طبقه‏بندی و شناخت تنوع فنوتیپی 17 ژنوتیپ بادمجان در سه تکرار در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سال 1398 در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در شهر کرج انجام شد. در مجموع 16 صفت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از صفات مورفولوژیک همچون تعداد روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، تعداد گره و میانگره، وزن و عملکرد میوه استفاده شد. نتایج تجریه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح یک درصد معنی‏دار بود. دامنه تغییرات، تنوع ژنتیکی بسیار زیادی را در بین ارقام نشان داد که می‏تواند برای اهداف متفاوت اصلاحی مفید باشد، ارتفاع بوته کمتر برای جلوگیری از خوابیدگی و تعداد ساقه و گل بیشتر برای رسیدن به عملکرد بالاتر حائز اهمیت است که در ژنوتیپ بهراد بیش از سایر ژنوتیپ‏ها مشاهده شد. تجزیه خوشه‏ای به روش وارد برای داده‏ها، ژنوتیپ‏های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد، که تجزیه واریانس صفات، برای تمامی صفات معنی‏دار بود. نتایج تجزیه به عامل‏ها توانست سه عامل را استخراج کند که 47/83 درصد تغییرات میان صفات مورفولوژیکی را توجیه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of morphological and phytochemical diversity of some white eggplant genotypes

نویسندگان [English]

  • Forough Fallahi 1
  • Vahid Abdossi 2
  • Mahmoud Bagheri 3
  • Marzieh Ghanbari Jahromi 4
  • Hamid Mozaffari 5

1 Ph.D. candidate of department of Horticultural science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 assistant professor of department of Horticultural science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

4 Professor Assistant, Department of Horticultural Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Iranian science developer cooperative and agronomy department and islamic azad university shahr-e-Qods Branch

چکیده [English]

In order to select suitable parents for breeding purposes, one must have sufficient knowledge of genetic diversity and germplasm classification. It was for this reason that a study was conducted in 2019 at the Seed and Plant Research Institute in Karaj in order to identify and classify 17 eggplant genotypes based on the randomized complete block design. In this study 16 morphological traits such as number of days to flowering, plant height, number of stems per plant, number of nodes and internodes, weight, and fruit yield were measured. The results of the analysis of variance revealed a significant difference for all the traits (p≤0.01). The range of variation and correlation between traits showed great genetic diversity among cultivars. which can be useful for different breeding purposes, lower plant height to prevent dormancy and more stems and flowers are important to achieve higher yield, which is more important in Behrad Bish genotype. It was observed from other genotypes. Cluster analysis by the Ward method classified the studied genotypes into three groups, which were significantly different in terms of all traits. Three factors explained 83.47 percent of the differences among morphological traits based on the results of factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breeding
  • decomposition into principal components
  • cluster decomposition
  • solasonin
  • morphological traits