نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران

3 گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

4 گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

5 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

شب پره هندی Plodia interpunctella Hübner (Pyralidae) یکی از آفات مهم محصولات انباری در ایران می باشد که برای کنترل آن از سموم شیمیایی تدخینی استفاده می‌شود. استفاده از اسانس های گیاهی و ترکیبات آن به دلیل خطرات کم روی پستانداران می‌تواند جایگزین مناسبی برای سموم مرسوم تدخینی باشد. در این تحقیق، مرگ و میر، مهارکنندگی آنزیم آلفا آمیلاز و میزان پروتئین کل لارو شب پره هندی تحت تاثیر عصاره گلبرگ زعفران با آنتوسیانین بالا در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. غلظت‌های مورد استفاده شامل 500، 690، 1000، 1380 و 2000 پی پی ام بودند که طی زمان‌های 24 و 48 ساعت در چهار تکرار علیه لاروهای سن پنجم آفت استفاده شدند. مقدار غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) عصاره گلبرگ زعفران روی لارو شب پره هندی بعد از 24 و 48 ساعت به‌ترتیب برابر با 950/2244 و 828/1434 پی پی ام برآورد شد. فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در لارو سن پنجم شب‌پره هندی تحت تاثیر تیمارهای عصاره گلبرگ زعفران اختلاف معنی‌داری با شاهد داشت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز لارو آفت تحت تاثیر عصاره گلبرگ زعفران برابر با 1/83 درصد و میزان مهارکنندگی آنزیم مذکور نیز برابر با 8/21 درصد ارزیابی شد که اختلاف معنی‌داری با شاهد داشتند. علاوه بر آن، میزان پروتئین در لاروهایی که تحت تاثیر این عصاره قرار داشتند با گروه‌های شاهد تفاوت معنی‌داری داشت. بنابراین، با توجه به سمیت تدخینی و فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفا آمیلاز لاروهای شب‌پره هندی، عصاره گلبرگ زعفران می‌تواند جهت انجام تحقیقات تکمیلی در راستای مدیریت آفت مذکور مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of saffron petal extract on the mortality and enzymatic changes of the larvae of Indian meal moth, Plodia interpunctella (Hübner)

نویسندگان [English]

  • Reza Sadeghi 1
  • Mostafa Mirzaei 2
  • Asgar Ebadollahi 3
  • Arsalan Jamshidnia 4
  • Majid Ghorbani Javid 5

1 Department of Entomology and Plant Pathology, University of Tehran

2 Department of Entomology and Plant Pathology, Collage of Aburaihan, University of Tehran, Iran.

3 Department of plant sciences, university of mohaghegh ardabili.

4 Department of Entomology and Plant Pathology, Collage of Aburaihan, University of Tehran

5 Department of Agronomy and Plant Breeding, Collage of Aburaihan, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Indian meal moth Plodia interpunctella Hübner (Pyralidae) is one of the most important pests of storage products in Iran, which is controlled by chemical fumigants. The use of plant essential oils and their compounds can be a suitable alternative to conventional fumigants due to their low risks to mammals. In this study, the mortality, inhibition of alpha-amylase enzyme, and the total protein content of Indian meal moth larvae (Plodia interpunctella (Hübner)) affected by saffron petal extract with high concentration of anthocyanin investigated under experimental conditions. Concentrations were 500, 690, 1000, 1380, and 2000 ppm which were used against the fifth-instar ‎larvae of the pest in four replications within 24 and 48 h‎‏.‏ The lethal concentration to kill fifty percentage of larvae (LC50) by saffron petal extract after 24 and 48 hours was estimated as 2244.950 and 1434.828 ppm, respectively. Alpha-amylase enzyme activity in the fifth instar larvae of Indian meal moth treated by saffron petal extract was significantly different from the control. The highest activity of the alpha-amylase enzyme in pest larvae treated by saffron petal extract was recorded with 83.1%, and the inhibitory rate of this enzyme was 21.8%, which were significantly different from control. Also, the amount of protein in the larvae affected by this extract was significantly different from the control groups. Therefore, due to its fumigant toxicity and the alpha-amylase inhibitory activity of Indian meal moth larvae, saffron petal extract can be considered for additional researches to manage this pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • &alpha
  • -Amylase enzyme, Protein, Saffron petal extract, Toxicity, Inhibitory rate