نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه زنجان

2 دانشیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ تغذیه گیاهی/ به زراعی گیاهان دارویی/

3 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان

4 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،خرم آباد

چکیده

به‌منظور ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی توده‌های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) با کاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم در سال زراعی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ آزمایشی در دو منطقه کرج و خرم‌آباد اجرا شد. آزمایش ‌به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل چهار توده‌ بالنگوی شهری (کردستان، تکاب، نظرکهریزی و کلیبر)و فاکتور دوم شامل سه ماده ضدتعرق (کائولین با‌غلظت پنج درصد، کیتوزان با ‌غلظت یک درصد و ایستا با غلظت 2درصد)و عدم کاربرد ماده ضدتعرق (شاهد)مورد بررسی ‫قرار گرفت. نتایج نشان داد، اثر متقابل سه گانه توده، ماده ضدتعرق و مکان بر بیشتر صفات مورد بررسی معنی‌دار شد. در بین مواد ضد‌تعرق، کیتوزان بیشترین تاثیر را بر توده‌های کشت شده داشت و به ترتیب موجب افزایش 20، 4، 11، 18 درصدی عملکرد دانه، زیست‌توده، روغن و موسیلاژ نسبت به شاهد شد. همچنین توده‌های نظرکهریزی، کلیبر، کردستان وتکاب کشت شده در کرج به ترتیب بیشترین مقدار را در صفات مورد مطالعه تحت محلول‌پاشی با مواد ضدتعرق به خود اختصاص دادند. طبق بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش انتخاب توده مناسب با منطقه و استفاده از موادضدتعرق موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد، صفات کیفی دانه بالنگوی شهری در شرایط کشت دیم گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of yield, yield components and quality traits of dragon’s head ecotypes using some anti-transpirant agents in rain-fed condition

نویسندگان [English]

  • saeedeh kermani poorbaghaei 1
  • Majid Pouryousef 2
  • Alireza yousefi 3
  • masoud rafie 4

1 Ph.D. student of Department of Agronomy & Plant Breeding Zanjan University,

2 Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding, Zanjan University, Zanjan, Iran.

3 Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding, Zanjan University, Zanjan, Iran.

4 Research Assistant prof., Lorestan Agricultural & Natural Resources Research.

چکیده [English]

This study was carried out to assess yield, yield components and quality traits of dragon’s head )Lallemantia iberica L. ( ecotypes’ seeds grown using some anti-transpirant agents in rainfed system in two regions of Iran inc luding Karaj & Khorramabad in 2018. The experiment was performed based on a randomized complete block design (RCBD)with a 4*3 factorial arrangement consisting of three replications. The first factor consists of four different ecotypes of dragon’s head)Kurdistan, Takab, Nazarkahrizi and Kalibar) and the second factor including three anti-transpirant compounds (kaolin with a concentration of 5 Percent, chitosan with a concentration of 1 Percent and Ista with a concentration of 2 Percent) and no anti-transpirant(control).The results indicated that the triple interaction of ecotypes, anti-transpirant and location on most of the studied traits was significant. Among anti-transpirant, chitosan had the greatest effect on cultivated ecotype & increased grain, biomass, oil and mucilage yields by 20, 4, 11, 18 Percent, respectively. Also, Nazarkahrizi, Kalibar, Kurdistan and Takab ecotypes cultivated in Karaj had the highest values in the studied traits under foliar application with anti-transpirant, respectively. According to the studies conducted in this study, the selection of a suitable ecotypes with the region and the use of antiperspirants improve the yield & yield components, quality traits of dragon’s head in rainfed cultivation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • ecotype
  • mucilage
  • oil
  • yield