تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر میکوریزا و کودهای شیمیایی و ارگانیک بر رشد رویشی گیاه توتون (رقم بارلی21) به‌صورت طرح یک‌بار خرد شده یا اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع توتون‌کاری شهرستان مریوان، در سال زراعی 1394-1395 به اجرا در آمد. در این آزمایش کرت اصلی تلقیح با قارچ میکوریزا در دو سطح: شاهد (یا عدم کاربرد میکوریزا) و تلقیح با قارچ میکوریزا گلوموس اینترارادیسس(Glumus intaradices) و عامل فرعی شامل کودهای شیمیایی و ارگانیک در 5 سطح شامل: شاهد (آب مقطر)، اسید فالویک، عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum)، اوره، اسید فالویک+ جلبک دریایی+ اوره انتخاب شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از صفات مورد مطالعه تحت تأثیر میکوریزا اختلاف معنا‌داری نشان ندادند. همچنین نتایج محلول‌پاشی با کودهای شیمیایی و ارگانیک نشان داد که عمده صفات مورد بررسی تحت تأثیر این تیمارها اختلاف معناداری نشان دادند. مقایسة میانگین وزن برگ‌های پابرگ نشان داد که بیشترین وزن تر برگ در هکتار و وزن خشک برگ در هکتار تحت تأثیر محلول‌پاشی با عصارة جلبک دریایی حاصل شد. همچنین بیشترین مقدار طول برگ تحت تأثیر اسید فالویک و اوره به‌دست آمد. مقایسة میانگین وزن برگ‌های کمر برگ نیز نشان داد که بیشترین وزن تر در هکتار تحت تأثیر عصارة جلبک دریایی و اسید فالویک و بیشترین وزن خشک برگ در هکتار به‌وسیلة اسیدفالویک و آب مقطر (شاهد) حاصل شد. در برگ‌های لچه برگ گیاه نیز بیشترین وزن تر برگ در هکتار و قیمت برگ به‌وسیلة اسید فالویک حاصل شد. در این آزمایش، بیشترین درآمد از محلول‌پاشی با اسید فالویک و بدنبال آن در تیمار عصاره جلبک دریایی و ترکیب اسید فالویک+ جلبک دریایی+ اوره حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of mycorrhiza, organic and chemical fertilizers on growth of tobacco plant.

نویسندگان [English]

  • Shabnam Moradi 1
  • Babak Pasari 2
  • Reza Talebi 2
1 MSc. graduated
2 عضو هیات علمی واحد سنندج
چکیده [English]

To study the effects of mycorrhiza, organic and chemical fertilizers on growth of tobacco plant, an experiment was carried out as split plots in a randomized complete block design with three replications in Marivan during 2014-2015. The main factor was two levels of inoculation by mycorrhiza including no inoclution and inoclution by mycorrhiza (Glumus interaradices) and subplots were organic and chemical fertilizers in five levels as, control (distilled water), fulvic acid, seaweed extract (Ascophyllum nodosum), urea and fulvic acid + seaweed extract + urea. The results showed that the studied characters were not affected significantly by mycorrihza. Also, the results of foliar application of fertilizers were showed that the most characters were affected significantly. Mean comparison of lower part of leaves weight showed that maximum leaf fresh weight in hectare and leaf dry weight in hectare was obtained by foliar application of seaweed extract. The maximum value of leaf length was achieved in fulvic acid and urea treatments. Mean comparison of middle part of leaves weight showed that the maximum value of leaf fresh weight in hectare was obtained by seaweed extract, and the maximum leaf dry in hectare was achieved by fulvic acid and distilled water (control) treatments. In upper part of leaves weight showed the maximum value of leaf fresh weight in hectare and income were obtained by fulvic acid. In this experiment, the highest income was achieved by fulvic acid spraying treatment and following by seaweed extract and fulvic acid + seaweed extract + urea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fulvic acid
  • Mycorrhiza
  • seaweed extract
  • Tobacco
  • urea
برجیان ع. و امام ی. (1379) اثر محلول‌پاشی اوره پیش از گلدهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم. مجله علوم زراعی ایران. 1: 29-23.
حاتمی ملکی ح.، کریم‌زاده ق.، درویش‌زاده ر. و علوی ر. (1391) تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره. پژوهش‌های زراعی ایران. 10: 106-100.
حق‌پرست م.، ملکی فراهانی س.، مسعود سینکی ج. و زراعی ق. (1391) کاهش آثار تنش خشکی در نخود با کاربرد اسیدهیومیک و عصارة جلبک دریایی. تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش‌های محیطی. 4(5): 60-71.
دستیاران م. و حسینی فرهی م. (1393) اثرهیومیک‌اسید و پوترسین بر ویژگی‌های رویشی و عمر گل جایی گل رز در سیستم کشت بدون خاک. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای 5(20): 243-252.
روزبهانی آ.، قربانی ص.، میرزایی م.م. و عروج‌نیا س. (1392) بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک و اسیدفالویک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو. مجلة زراعت و اصلاح نباتات. 9(2): 25-33.
زمانی پ. (1389) زراعت و عمل‌آوری توتون، انتشارات به اندیشان. 1: 167.
صفار‌سبزوار م. و جامی‌معینی م. (1۳۹۴) اثر محلول‌پاشی اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر ریخت‌شناسی ریشه و اندام هوایی و درصد پروتئین سورگوم. پایان‌‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد سبزوار.
فصیحی م.، شمشیری م.ح.، کریمی ح.ر. و روستا ح.ر. (1393) اثر قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus moseae) بر رشد رویشی گیاه خیار گلخانه‌ای رقم ناهید (NIZ 51 484) در سطوح مختلف بی‌کربنات‌سدیم آب آبیاری. علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای. 5(17):52-63.
فغانی ا.، گودرزی م. و صفرزاده ع. (1394) آثار همزیستی میکوریزا بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی سسبانیا درتنش کم‌آبی. نشریه زراعت. 106: 37-44.
قربانی ص.، خزاعی ح.ر.، کافی م.، بنایان اول م. و صادقی شعاع م. (1393) تأثیر محلول‌پاشی سطوح مختلف اسیدهیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت. مجلة پژوهش‌های به‌زراعی. 5(4): 325-337.
یزدانی ب.، اعتمادی ن.ا.، نیکبخت ع.، بانی نسب ب.، مجیدی م.م. (1389) تأثیر غلظت‌های مختلف هومیک و فولویک‌اسید بر خصوصیات کمّی و کیفی گل ژربرا. پایان‌نامة کارشناسی ‌رشد علوم باغبانی. دانشگاه صنعتی اصفهان.
Abbasi Rostami H. (2000) Studying morpho-Agronomical characteristics for 8 burley &Virginia tobacco varie ties. Annual Report of tirtash research and education center, ITC, pp 94-99.
Abo-Ghalia H.H. and Khalafallah A.A. (2008) Responses of wheat plants associated with arbuscular mycorrhizal fungi to short-term water stress followed by recovery at three growth stages. Journal of Applied Science Research. 4(5): 570-580.
Barraclough P.B. and Leigh R.A. (1993) Critical plant K concentrations for growth and problems in the diagnosis of nutrient deficiencies by plant analysis. Plant Soil. 155: 219-222.
Casson S.A. and Lindsey K. (2003) Genes and signalling in root development. New Phytologist. 158: 11-38.
Celik H., Katkat A.V., Asik B.B. and Turan M.A. (2010) Effect of foliar-applied humic acid to dry weight and min-eral nutrient uptake of maize under calcareous soil conditions. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 42(1): 29-38.
 Esringü A., Sezen I., Aytatli B., Ercişli S. (2015) Effect of humic and fulvic acid application on growth parameters in Impatiens walleriana L. Akademik Ziraat Dergisi 4(1):
37-42.
 
Fahramand M., Adibian M., Sobhkhizi A.R., Noori M., Moradi H. and Rigi K.H. (2014) Effect of arbuscular mycor-rhiza fungi in agronomy. Journal of Novel Applied Sciences. 3(4): 400-404.
Farrokh A.R., Azizov I., Farrokh A., Esfahani M., Rangbar M., Kavoosi R. (2012) The effect of nitrogen and potas-sium fertilizer on yield and mineral accumulation in flue-cured tobacco. Journal of Agricultural Science. 4: 167-178.
Franken P. (2012) The plant strengthening root endophyte Piriformospora indica: potential application and the biology behind. Applied Microbiology and Biotechnology. 96:1455–1464.
Hernandez J.A., Jimenez A., Mullineaux P. and Sevilla F. (2000) Tolerance of pea (Pisum sativum L.) to long term salt stress is associated with induction of antioxidant defences. Plant, Cell & Environment. 23: 853-862.
Kadian N., Yadav K., Badda N. and Aggarwal A. (2013) Application of Arbuscular Mycorrrhizal Fungi in improving Growth and Nutrient of Cyamopsis Tetragonoloba (L.) Taub, under Saline Soil. International Journal of Agronomy and Plant Production. 4(11): 2796-2805.
Khan S.I. and Satam S.B. (2003) Seaweed mariculture: scope and potential in India. Aquaculture Asia. 4: 26-28.
Kumar M., Kaur A., Pachouri C.U. and Singh J. (2015) Growth promoting characteristics of rhizobacteria and AM Fungi for biomass amelioration of Zea mays. Archives of Biological Sciences. 67:877-887.
Lerat S., Lapointe L., Piche Y. and Vierheilig H. (2003) Variable carbon-sink strength of different Glomus mossea strains colonizing barley roots. Canadian Journal of Botany. 81: 886-889.
Liedi E.O., Silberbush M., Soares M.I.M. and Lips S.H. (1992) Salinity and nitrogen studies on peanut and cotton plants. Journal of Plant Nutrition. 15 (5): 591- 604.
Mayhew L. (2004) Humic acid substances in biological agriculture. Eco-Agriculture. 34: 1-2.
Meenakshisundaram M. and Santhaguru K. (2011) Studies on associatioin of arbuscular mycorrhizal fungi with Gloconacetobacter diazotrophicus and its effect on improvement of Sorghum bicolor (L.). International. Journal of Current Scientific Research. (1): 23–30.
Mobaser H., Heidari sharif abad M., Musavi nik G.H., Nour mohamadi A. and Darvish F. (2005) Effect of potassi-um. zinc and copper on the performance and enrich the wheat seeds in conditions of water scarcity. Journal of Agricultural Sciences. 11:133-143.
Ozdemir G., Akpinar C., Sabir A., Bilir H., Tngolar S. and Ortas I. (2010) Effect of Inoculation with Mycorrhizal Fungi on Growth and Nutrient Uptake of Grapevine Genotypes (Vitis spp.). European Journal of Horticultural Science. 75(3): 103-110.
Priya B.N.V., Mahavishnan K., Gurumurthy D.S., Bindumadhav H., Ambika P.U., Navin K.S.H. (2014) Fulvic acid (fa) for enhanced nutrient uptake and growth: insights from biochemical and genomic studies. Journal of Crop Improve-ment. 28:740–757.
Querejeta I., Barea M., Allen F., Caravaca F. and Roldan A. (2006) Differential modulaction of host plant delta c-13 and delta o-18 by native and nonnative arbuscular Mycorrhizal fungi in a semiarid . New phytologist, 169: 379-389.
Razouk R. and Kajji A. (2015) Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on water relations and growth of young plum trees under severe water stress conditions. International Journal of Plant & Soil Science. 5(5):300-312.
Ruiz-Sánchez M., Geada D., Muñoz Hernández Y., Martínez A., Santana Y., Benítez M., Aroca R. and Ruiz- Loza-no J. (2015) Mycorrhizae arbuscular symbiosis in rice plants (Oryza sativa L.) under water stress. Part II: Biochemical re-sponse. Cultivos Tropicales. 36:88-95.
Schreiner P. R. (2007) Effect of native and non native arbuscular mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of ‘Pinot noir’ (Vitis vinifera L.) in two soils with contrasting levels of phosphorus. Applied Soil Ecology. 36(2): 205-215.
Smith S. E. and Read D. J. (2008) Mycorrhizal Symbiosis .third Edition. Academic Press, London, UK.
Suh H.Y., Yoo K.S., Suh S.G. (2014) Effect of foliar application of fulvic acid on plant growth and fruit quality of tomato (Lycopersicon esculentum L.) Horticulture, Environment, and Biotechnology. 55(6): 455–461.
Walling S.Z. and Zabinski C.A. (2006) Defoliation effect on arbuscular mycorrhizae and plant growth of two native bunchgrasses and on invasive forb. Applied Soil Ecology. 32(1): 111-117.
Xudan X. (1986) The effect of foliar application of fulvic acid on water use, nutrient uptake and wheat yield. Aus-tralian Journal of Agricultural Research. 37:343-350.