اثر روغن‌ سویا و نفتالین‌استیک‌اسید در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها و کاهش خسارت سرمای بهاره در انگور رقم ’فخری‘

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی (اول اسفند و اول فروردین) روغن سویا و نفتالین‌استیک‌اسید (NAA) در به تأخیر انداختن زمان شکوفایی جوانه‌ها و افزایش مقاومت به سرمای بهارۀ انگور رقم ’فخری‘، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در یک تاکستان تجاری شهر مریانج از توابع استان همدان، در سال 1390 انجام گرفت. غلظت دی‌اکسید کربن و اتیلن درون جوانه‌ها سه روز پس از محلول‌پاشی اندازه‌گیری شد. تیمارهای روغن سویای 10 درصد به‌تنهایی یا در ترکیب با NAA‌ 100 میلی‌گرم بر لیتر در اسفند، سبب بیشترین تجمع گازهای تنفسی درون جوانه‌ها و 12 روز تأخیر در باز شدن آنها و بیش از 5 درجۀ سانتی‌گراد افزایش مقاومت به سرمای جوانه‌ها در مقایسه با شاهد شدند. محلول‌پاشی تیمارهای NAA دارای آثار جزئی بر تأخیر در باز شدن جوانه‌ها و افزایش مقاومت به سرمای آنها بودند و تیمارهای روغن ‌سویای 5 درصد به‌تنهایی یا در ترکیب با NAA 200 میلی‌گرم بر لیتر حد واسط دو گروه قرار داشتند. محلول‌پاشی تیمارهای‌ روغن سویا در اسفند، آثار بهتری در به تأخیر انداختن شکوفایی جوانه‌ها و تجمع دی‌اکسید کربن و اتیلن درون آنها نسبت به فروردین داشت؛ ازاین‌رو کاربرد روغن سویا به‌دلیل افزایش غلظت گازهای تنفسی، سبب طولانی شدن رکود درون جوانه‌ها شده و در نهایت با به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه‌ها، به کاهش آثار منفی سرمای بهاره می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soybean oil and naa on delaying bud break and reducing spring low temperature damage in grape cv. Fakhri

نویسندگان [English]

  • Shima Chayani 1
  • Ahmad Ershadi 2
  • Hasan Sarikhani 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Delaying bud break, using chemicals is an approach to avoid spring frost damage. Therefore, the effect of spraying different concentrations of soybean oil and naphthalene acetic acid (NAA) on delaying bud break, altering internal atmosphere and cold hardiness in grape cultivar ‘Fakhri’ was studied in 2011 in a commercial vineyard in Maryanaj, Hamedan using a factorial trial based on randomized complete block design with three replications. Selected branches were pruned to six buds. The concentration of carbon dioxide and ethylene gases in the buds were measured three days after spraying. Results showed that spraying 10 percent soybean oil alone or in combination with 100 mg/l naphthalene acetic acid caused the highest concentration of carbon dioxide and ethylene in buds, delayed bud bursting for 12 days and improved cold resistance of buds by 5°C. Auxin had minor impact on delaying opening and increasing cold tolerance of buds, while five percent soybean oil alone or in combination with NAA had intermediate effect. Applying oil treatments in March had more considerable effect on delaying bud opening and CO2 and ethylene accumulation, compared to April spraying. It seems that applying soybean oil prolongs bud dormancy due to increasing respiratory gases accumulation which subsequently delays bud break and resulted in decreased spring frost damage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin
  • Delay blooming
  • grape
  • Respiration
  • soybean oil
  • Spring frost
 
1 . حقی ح، ساری‌خانی ح  و ارشادی ا  (1392) تأثیر تغذیۀ برگی سولفات‌روی بر مقاومت به سرمای زمستانۀ بوتۀ انگور رقم ’بیدانۀ سفید‘. علوم و فنون باغبانی ایران. 14(1): 14-1.
2 . طاهری س  و ارشادی ا (1392) بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر تحمل به یخبندان بهاره در انگور (Vitis vinifera) رقم ’بیدانۀ سفید‘. به‌زراعی کشاورزی. 15(2): 146-135.
3. علیزاده ف، گرگوریان و و ولی‌زاده م (1379) بررسی اثرهای مقادیر مختلف روغن‌سویا بر زمان گلدهی زردآلو. علوم و فنون باغبانی ایران. 1(3 ،4): 64- 55.
4. قاسمی سلوکلویی ع ‌الف (1390) ارزیابی مقاومت به سرما در ارقام تجاری انار (Punica granatum). دانشگاه بوعلی سینا. همدان. پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی‌ارشد.
5. کرمی م‌ج (1384) معرفی و تشریح خصوصیات مهم ارقام انگور مقاوم به سرما موجود در کلکسیون استان فارس. همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی. سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: 272-269.
6. میرمحمدی ‌میبدی ع ‌م و ترکش‌اصفهانی س (1383) مدیریت تنش سرما و یخ‌زدگی گیاهان زراعی و باغی. انتشارات جهاد دانشگاهی، صنعتی اصفهان. 330 ص.
7. Anilkumar M (2005) Effect of plant growth regulators on growth and yield of patchouli (Pogostemon cablin Benth.L.). M.Sc. Thesis. University of Agricultural Sciences, Dharwad. 73.
8. Call RE and Seeley SD (1989) Flower bud coatings of spray oils delay dehardening and bloom in peach trees. Horticultural Science. 24: 914-915.
9. Creasy GL and Creasy LL (2009) Grapes. CABI publishing. Pp. 295.
10. Cervantes‌ FR, Jimenez AL, Cortes Flores JI, Gardea Bejar AA, Hernandez RA and Hernandez HG (2004) Soybean oil as bloom delayer in low chilling peaches. Revista Fitotecnia Mexicana. 27(1):­ 77-84.
11. Coombe BG (1995) Adoption of a system for identifying grapevine growth stages Australia Journal of Grape and Wine Research. 1: 100-110.
12. Dami I (2007) Understanding and preventing freeze damage in vineyards. Workshop Proceedings. University of Missouri Extension. Pp. 89-91
13. Dami I and Beam BA (2004) Response of grapevines to soybean oil application. American Journal of Enology and Viticulture. 55(3): 269-275.
14. Dennis E, Deyton D, Carl D and Sams CE (2003) Evaluation of wintertime sprays of soybean oil to delay flower bud phenology and thin fruit of rabbit eye and southern high bush blueberries. Plant Science. Pp. 1-4.
15 Dennis E, Deyton D, Carl D, Sams CE and Cummins J (1992) Application of dormant oil to peach trees modifies bud-twig internal atmosphere. HortScience. 27(2): 1304-1305.
16. Deyton DE and Sams CE (1996) Applying soybean oil to dormant peach trees alters internal atmosphere, reduces respiration, delays bloom, and thins flower buds. American Society Horticultural Science. 121: 96-100.
17. Deyton D, Sams CE, Ballington J and Cummins C (2005) Bloom delay and fruit thinning of blueberry with soybean oil. Horticultural Science. 40(4): 1057 (Abstract).
18. Deyton D, Moran R, Sams C and Cummins J (1992) Application of dormant oil to peach trees modifies bud-twig internal atmosphere. Horticultural Science. 27(2): 1304-1305.
19. Eichhorn K and Lorenz D (1977) Phänologische Entwicklungsstadien der Rebe. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutz. 29: 119-120.
20. Evans R (2000) The art of protecting grapevines from low temperature injury. American Society for Enology and Viticulture. Pp. 60-72.
21 . Hana B and Bischoff JC (2004) Direct cell injury associated with eutectic crystallization during freezing. Cryobiology. (48): 8-21.
22 . Hellman E, Shelby S and Lowey C (2006) Exogenously applied abscisic acid did not consistently delay budburst of deacclimating grapevines. American Pomological Society. 60(4): 178-186.
23 . Gastier TW (2003) Soybean oil may help grape ride frosty weather. Ohio Fruit ICM News. 7: 1-4.
24 . Graham JH, Montague DT, Durham RE and Herring AD (2002) Root-zone refrigeration delays budbreak and reduces growth of two containerized, greenhouse grown grape cultivar. Texas Agriculture and Natural Resources. 15: 71-80.
25 . Grish K and Frank BM (1998) Effect of ABA and paclobutrazol on cold hardiness of blueberries. Hort­Science. 4: 601-602.
26 . Meier U (2001) Grapevine. Growth stages of mono-and dicotyledonous plants. BBCH Monograph.Federal Biological Research Center for Agriculture and Forestry, Berlin, Germany.
27 . Moran RE, Deyton DE, Sams CE and Cummins JC (2000) Applying soybean oil to dormant peach trees thins flower buds. Horti­Science. 35(4): 615-619.
28 . Myers R, Deyton D and Sams EC (1996) Applying soybean oil to dormant peach trees alters internal atmosphere, reduces respiration, delays bloom, and thins flower buds. Journal of the American Society for Horticultural Science. 121(1): 96-100.
29 . Nigond J (1961) Delaying bud break in vines by the use of naphthalene acetic acid and defense against frost. Comptes Rendus Academic Agriculture of France. 46: 452-457.
30 . Northover J and Timmer LW (2002)­ Control of plant diseases with petroleum and plant-derived oils. In Spray Oils Beyond University of Western Sydney Press. Pp. 512-526.
31 . Odneal MB (1984) Cold hardiness of grapes. NewYork Cooperative Extension Service. 41: 1-61.
32 . Ouellette R, Reighard G and Brock H (2006) Peach flower bud thinning by dormant season applications of ethephon plus vegetoil. Proceedings 33rd PGRSA Annual Meeting. Pp. 220-224.
33 . Ouzounidon G, Papadopouloun P, Giannakoula A and Ilias I (2008) Plant growth regulators treatments modulate growth, physiology and quality characteristics of Cucumis melo L. plants. Pakistan Botany. 40(3): 1185-1193.
34 . Patterson W and Howell D (1995) Effect of fall-applied plant growth regulating compounds on bud break of ‘Concord’ and ‘Riesling’. American Journal of Enology and Viticulture. 46(3): 414-420.
35 . Pendergrass R, Roberts RK, Deyton DE and Sams CE (2000) Economics of using soybean oil to reduce peach freeze damage and thin fruit. Horticultural Thecnology. 10(1): 211-217.
36 . Qrunfleh IM (2010) Delaying Bud Break in ‘Edelweiss’ Grapevines to Avoid Spring Frost Injury by NAA and Vegetable Oil Applications. Ph.D. thesis. University of Nebraska-Lincoln. 108 p.
37 .  Reighard G (2008) Manipulating flower bud density and bloom in peach. Acta Horticulturae. 727: 345-351.
38 . Saltvait ME Jr (1982) Procedures for extracting and analyzing internal gas samples from plant tissues by gas chromatography. HortScience. 24(6): 914-915.
39 . Takeda F, Drane V and Saunders M (1982) Inhibiting sprouting in muscadine grapes. Proceeding of Florida State Horticulture Society. 95: 127-128.
40 . Teutonica RA, Palta JP and Osborn TC (1993) In vitro freezing tolerance in relation to winter survival of rapeseed cultivars. Crop Science. 33: 103-107.
41 . Tony H and Chen H (1994) Plant adaptation to low temperature stress. Canadian Plant Pathology. 16: 231-236.
42 . Wang CY (1994) Effects of plant growth regulators on growth of both Spanish and Virginia type peanut (Arachis hypogaea L.). Weed Science of Bull. 14(2): 137-149.