بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس پژوهشی مزرعه ای به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکد ة کشاورزی دانشگاه شهرکرد در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش م قدار ماد ة تر و خشک قسمت هو ایی گیاه، ارتفاع بوته و م قدار پروتئین و فیبر گیاه در سه مرحل ة برداشت، قبل از گل دهی، شروع گل دهی و گل دهی کامل انجام شد. تعداد چین علوفه و تغییرات میزان پروتئین و فیبر در چین های مختلف به صورت یک طرح اسپلیت در زمان آنالیز شد. مقدار بذر تولیدی نیز در زمان رسیدگی در اکوتیپ های مختلف مقایسه شد. براساس نتایج این آزمایش، میزان مادة تر ، مادة خشک ، ارتفاع گیاه و میزان پروتئین و فیبر به طور معنی داری در هر سه مرحلة برداشت تحت تأثیر ارقام مختلف قرار گرفت و تعداد چین قابل برداشت معنی دار نشد . براساس تجزیه و تحلیل داده ها در طرح اسپلیت پلات در زمان، عامل اکوتیپ و تعداد چین معنی دار شد و چین های دوم و چهارم بیشترین میزان پروتئین و چین پنجم کمترین میزان فیبر را تولید کردند. اثر متقابل بین اکوتیپ و تعداد چین نیز معنی دار شد. با در نظر گرفتن خصوصیات کمی (عملکرد) و کیفی (میزان پروتئین علوفه، کشت اکوتیپ الیگودرز نسبت به سایر اکوتیپ ها در منطقة شهرکرد برتری نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quantitative and qualitative forage characteristics of different ecotypes of sainfoin at Shahrekord region

نویسندگان [English]

  • Ali Tadayyon
  • Mohammad Rafieiolhossaini
چکیده [English]

In order to evaluate the quantitative and qualitative forage characteristics of different sainfoin ecotypes, a field experiment was conducted in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications at the Research Station of Agricultural College of Shahrekord University. In this experiment, the amount of wet and dry weight of above-ground plants, plant height, and the protein and fiber contents were measured at three stages of pre-flowering, initiation of flowering and full flowering. The number of sainfoin forage cuts and variation of protein and fiber content at different forage cuts were analyzed by a split-plot on time. The results in this experiment showed that, the amount of wet, dry weight, plant height, and the protein and fiber contents were significantly affected at different ecotypes of sainfoin in all harvest stages and number of forage cutting was not significantly affected in all sainfoin ecotypes. Based on the data analysis according to split plot design in time, the factors of ecotypes and number of cutting were affected significantly. The 2nd and 4th cutting were produced maximum protein content and the 5th cutting produced maximum fiber content. The interaction between ecotype and number of cutting was not significant. Regarding to quantitative (yield) and qualitative (protein content) characteristics of forage, cultivation of Aligodarz ecotype of sainfoin showed superiority over other ecotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotype
  • Forage
  • Biomass
  • fiber
  • protein