اثر پرایمینگ و تاریخ کاشت بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی دو توده زیره سبز

حسین قانع؛ حسین امیر شکاری؛ امیر محمد ناجی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 561-575

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60461

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر پرایمینگ و تاریخ کشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات فیزیولوژیکیدو توده زیرة سبز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد در سال زراعی 94-1393 انجام‌گرفت. در این آزمایش، عامل پرایمینگ در دو سطح (بدون پرایم و کلرید پتاسیم 4 درصد)، ...  بیشتر

اثر هم‌زیستی میکوریزایی و پرایم بذر در مزرعه بر خصوصیات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مقادیر مختلف کود فسفات

محمد علی ابوطالبیان؛ رنگین شبرندی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 733-747

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53273

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر پرایم‌کردن بذر و قارچ میکوریز آربوسکولار در مقادیر مختلف کود فسفات بر صفات سبزشدن، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت نیمه میان‌رس اس- سنسور، آزمایشی در سال 1391 در مزرعة پژوهشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایة بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد که در آن عامل پرایم‌کردن در ...  بیشتر