اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم ʼهایواردʽ

سمانه جهان پناه؛ محمود قاسم نژاد؛ یونس ابراهیمی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 785-797

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60407

چکیده
  گرده‏افشانی ناقص گل‌های کیوی ممکن است مهم‌ترین دلیل پایین‌بودن کیفیت و بازارپسندی آن باشد. در این پژوهش، تأثیر گرده‏افشانی تکمیلی با سوسپانسیون گرده و دانة گردة خشک بر ویژگی‏هایی مانند اندازة میوه، وزن میوه، تعداد بذر، درصد مادة خشک، سفتی بافت، مواد جامد محلول، ویتامین ث، مقدار عناصر معدنی میوة کیوی رقم ʼهایواردʽ ارزیابی ...  بیشتر

بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی

سیده سمانه حسینی؛ نوراله احمدی؛ عباس یداللهی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 321-337

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53046

چکیده
  این پژوهش به‌منظور تعیین بهترین مرحلۀ نمو گل جهت جمع‌آوری دانۀ گرده و محیط جوانه‌زنی دانۀ گرده و همچنین ارزیابی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر زنده­مانی دانۀ گرده و جوانه‌زنی دو ژنوتیپ گل محمدی (‘آذران’و ‘کاشان’) انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با شانزده تیمار و چهار ...  بیشتر