تأثیر تلقیح با دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی و میزان جذب کادمیم در شبدر ایرانی

مرضیه مولوی سرند؛ جلال صادقی؛ امیر لکزیان

دوره 25، شماره 3 ، شهریور 1402، ، صفحه 603-617

https://doi.org/10.22059/jci.2023.348885.2746

چکیده
  هدف: مایکوریزا علاوه بر بهبود رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان بر میزان فراهمی و اشکال مختلف فلزات سنگین در خاک تأثیرگذار می‌باشند. در این مطالعه به بررسی تأثیر دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی عنصر کادمیم و هم‌چنین جذب این عنصر توسط گیاه شبدر ایرانی پرداخته شد. روش پژوهش: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌روش فاکتوریل ...  بیشتر

اثر قارچ پریفورموسپوراایندیکا و محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانت آویشن‎باغی تحت تنش‎ قطع ‏آبیاری

سمیه میرزایی؛ سید عطالله سیادت؛ بابک پاکدامن سردرود؛ محمد رضا مرادی تلاوت

دوره 23، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 853-839

https://doi.org/10.22059/jci.2021.309204.2443

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر قارچ پریفورموسپورا ‎ایندیکا (Piriformospora indica) و سطوح مختلف سالیسیلیک‌اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فعالیت آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانت در آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) تحت تیمار قطع آبیاری، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی و با چهار تکرار در مزرعه‌ای واقع در دهلران در سال زراعی 95-1394 ...  بیشتر

اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم

پیمان محمدزاده توتونچی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 195-207

https://doi.org/10.22059/jci.2019.276184.2167

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در دانشگاه ارومیه اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، قارچ مایکوریزا (Funneliformis mosseae)، باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus)، مایکوریزا+تیوباسیلوس، ورمی‌کمپوست، مایکوریزا+ورمی‌کمپوست، ...  بیشتر