تأثیر تنش کم‌آبی بر برخی شاخص‌های سازگاری سلولی ژنوتیپ‌های سورگوم علوفه‌ای

معصومه قهرمانی؛ علی عبادی؛ قاسم پرمون؛ سودابه جهانبخش

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 755-773

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54384

چکیده
  به‌منظور بررسی تغییرات برخی شاخص­های مهم سلولی چند ژنوتیپ سورگوم در شرایط کم‌آبی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در گلخانة دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش کم‌آبی در چهار سطح 85، 65، 45 و 25 درصد ظرفیت زراعی و سه ژنوتیپ سورگوم علوفه‌ای (KFS2، KFS6 و KFS17) بود. کم‌آبی موجب کاهش پتانسیل ...  بیشتر

مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری

نفیسه اسدی نسب؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکرباشی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 79-94

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35725

چکیده
  به منظور مطالعة برخی تغییرات فیزیولوژیک چغندرقند تحت تنش شوری، در سال زراعی 1389-1388، تعداد سه رقم مولتی ژرم چغندرقند (13030، 22393 و IC)، در گلخانة دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم، شامل شاهد (صفر)، 100 و 200 میلی‌مولار به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی مطالعه شدند. بذور در گلدان‌های پلاستیکی ...  بیشتر

تغییرات پتانسیل آب و خاصیت تنظیم اسمزی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD)

مریم حقیقی؛ حسین بهبودیان

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 1-8

چکیده
  به منظور بررسی روابط آبی اندام های رویشی و زایشی گیاه گوجه فرنگی تحت تیمار خشک شدن موضعی ریشه (PRD) و تعیین نحوه حرکت آب در خاک، ریشه و گیاه و نیز اندازه گیری تغییرات پتانسیل آب و اجزای آن در جهت تنظیم و کاهش میزان آبیاری تحت شرایط کم آبی، آزمایشی گلخانه ای به صورت طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار، شش تکرار و چهار واحد آزمایشی در هر تکرار در ...  بیشتر