نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مطالعة برخی تغییرات فیزیولوژیک چغندرقند تحت تنش شوری، در سال زراعی 1389-1388، تعداد سه رقم مولتی ژرم چغندرقند (13030، 22393 و IC)، در گلخانة دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهید چمران، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم، شامل شاهد (صفر)، 100 و 200 میلی‌مولار به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی مطالعه شدند. بذور در گلدان‌های پلاستیکی کشت شدند و تیمار شوری از 30روز پس از کاشت، اجرا شد. گیاهان 60 روز پس از اجرای تیمار شوری برداشت و ارزیابی شدند. نتایج        تجزیة واریانس صفات نشان داد که اعمال سطوح مختلف شوری، بر تمام صفات ارزیابی‌شده تأثیر معنی‌دار داشت. نتایج مقایسة میانگین صفات نشان داد که با افزایش شوری، وزن خشک ریشه، اندام هوایی و همچنین، سطح برگ به‌طور معنی‌دار کاهش یافتند، اما شوری اثر معنی‌دار بر تعداد برگ نداشت. همچنین، با افزایش سطح شوری، کاهش در محتوای نسبی آب برگ و هدایت روزنه‌ای مشاهده شد. در صورتی که، نفوذپذیری نسبی غشا و محتوای پرولین در برگ‌های تمام ارقام افزایش نشان داد. غلظت‌های زیاد کلرید سدیم موجب کاهش پتانسیل اسمزی شد. افزایش در پرولین نتوانست نشت الکترولیت‌ها را کاهش دهد و موجب بهبود وضعیت آبی گیاه شود، لذا، در گیاه چغندرقند پرولین و نقش آنتی اکسیدانی آن نتوانست، محافظت غشاهای پلاسمایی در برابر خسارت ناشی از تنش را فراهم کند. با توجه به نتایج این آزمایش، وزن خشک ریشه در مرحلة گیاهچه‌ای، 90 روز پس از کاشت، با تحمل به شوری سه رقم مطالعه‌شده ارتباط داشته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study some physiological and morphological responses of three sugar beet cultivars to salinity stress

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Asadi nasab 1
  • Payman Hassibi 2
  • Habibollah Roshanfekr 2
  • Moosa Meskarbashi 3

چکیده [English]

To study some physiological and morphological traits of sugar beet varieties in response to salinity stress, three multi-germ sugar beets (13030, 22393 and IC) were grown in the greenhouse, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, in 2009. The experiment was carried out under three levels of salinity in from of sodium chloride source, that included control (zero), 100 and 200 mM uses factorial design test based on a randomized complete block with three replications. Seeds were sown in plastic pots and salt treatments were begun 30 days after sowing. After 60 days salt treatment, the plants were harvested and analyzed. The analysis of variance results showed that salinity had significant effect on all of the parameters. The results of mean comparisons showed that by increasing salinity, root dry weight, shoot and leaf area significantly decreased, but salinity had not significant effect on the leaf number. Indeed, by increasing of salinity, the relative water content of leaf and stomatal conductance were decreased, while, the relative membrane permeability and proline content in leaves of all genotypes increased. Higher concentrations of sodium chloride decreased osmotic potential. An increase of proline neither affected electrolyte leakage nor plant water status. Therefore, in sugar beet, the antioxidant role of proline could not provide plasma membranes protection against damage caused by salt stress. According to this study, root dry weight of 90 days plants, sis was related to drought tolerance in the three varieties studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity Susceptibility Index
  • proline
  • osmotic potential
  • relative water content
  • Relative Membrane Permeability