ارزیابی ویژگی های عملکردی ژنوتیپ های گوار (لوبیای خوشه ای) تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

هادی شوریده؛ حیدر مفتاحی زاده؛ محدثه حیدرزاده؛ عبدالله یوسفی

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 297-311

https://doi.org/10.22059/jci.2022.337052.2664

چکیده
  به­منظور بررسی پاسخ­های عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم، مطالعه­ای دو ساله در قالب کرت­های نواری خردشده بر پایه طرح بلوک‌های­ کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه­های تحقیقاتی شیروان، کهنه­کند و محمدآباد خراسان شمالی در سال­های زراعی 1399-1398 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی ...  بیشتر

تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه گوار (لوبیای خوشه‌ای)

محدثه حیدرزاده؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی

دوره 24، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 919-931

https://doi.org/10.22059/jci.2021.324335.2557

چکیده
  با وجود پیشرفت صنعت دامپروری در ایران، به تولید گیاهان علوفه­ای متناسب با این پیشرفت توجه نشده است. از این­رو، این مطالعه در سال 1396، با ضرورت تولید خوراک برای تغذیه دام و طیور و با هدف تعیین بهترین تراکم و تاریخ کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه گوار، در ایستگاه مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت واقع در روستای گیل پرده­سر سنگر به اجرا ...  بیشتر