نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﻧﺸﮕﺎه اردﻛﺎن، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

4 دکتری زراعت، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، بجنورد، بلوار مدرس، سازمان جهاد کشاورزی

چکیده

به‌منظور بررسی پاسخ‌های عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم، مطالعه‌ای دو ساله در قالب کرت‌های نواری خرد شده بر پایه طرح بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه‌های تحقیقاتی شیروان، کهنه‌کند و محمدآباد خراسان شمالی در سال‌های زراعی 1399-1398 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی شامل سطوح آبیاری در سه سطح: دیم، دو آبیاری (پس از کاشت و زمان دانه بستن) و سه آبیاری (پس از کاشت، هنگام تشکیل غلاف و زمان دانه بستن) و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ‌های گوار در چهار سطح شامل سه ژنوتیپ RGC-1077،RGC-1036 ، RGC-1025 و توده محلی چابهار بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مختلف تفاوت معنی‌داری به‌جز در صفت تعداد روز تا گل‌دهی وجود نداشت. از طرفی اثر تیمار آبیاری تکمیلی بر ویژگی‌های عملکردی نسبت به شرایط دیم مشهود بود ولی تفاوت معنی‌داری بین دو و سه بار آبیاری تکمیلی مشاهده نشد. عملکرد دانه گوار در سال اول و دوم در منطقه آشخانه به میزان (5/750 و 1/219 کیلوگرم در هکتار) برتر از بجنورد و شیروان است. بیش‌ترین عملکرد دانه (590 کیلوگرم در هکتار) در سال اول از تیمار دو بار آبیاری و در سال دوم (51/271 کیلوگرم در هکتار) از تیمار سه‌بار آبیاری به‌دست آمد. در بین ژنوتیپ‌های آزمایشی بیش‌ترین عملکرد دانه متعلق به ژنوتیپ RGC-1025 بود. به‌طور کلی می‌توان کشت گوار ژنوتیپ RGC-1025 را در منطقه آشخانه توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EvaLuation of Guar genotyPes (cluster beans) characteristics under rainfed and supplementary irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • Hadi Shooride 1
  • Heidar Meftahizade 2
  • Mohaddese Heydarzade 3
  • Abdollah Yousefi 4

1 Faculty member of North Khorasan Agricultural Research and Training Center and Natural Resources

2 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture &Natural Resources, Ardakan University, Ardakan, Iran

3 M.Sc. in Seed Science and Technology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

4 Ph.D of Agronomy, of North Khorasan Agricultural Jihad Organization, Bojnourd, Modares Boulevard, Agricultural Jihad Organization

چکیده [English]

In order to investigate the yield and yield components of Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) genotypes to supplementary irrigation in rainfed conditions, a two-year study in the form of split strip plots based on a randomized complete block design with three replications at stations Shirvan, Kohnehkand and Mohammadabad research stations in North Khorasan were carried out in the cropping years of 2019-2020. The main factor includes irrigation levels at three levels: rainfed, two irrigations (after planting and filling seed time) and three irrigations (after planting, pod formation and filling seed) and the secondary factor includes guar genotypes at four levels. The three Genotypes were RGC-1077, RGC-1036, RGC-1025 and Chabahar local population. The results of combined analysis showed that there was no significant difference between genotype sexcept in the number of days to flowering. On the other hand, the effect of supplementary irrigation treatment on yield characteristics compared to rainfed conditions was significant, but there was no significant difference between two and three times of supplementary irrigation. Guar seed yield in the first and second year in Ashkhaneh region (750.5 and 219.1 kg.ha-1) is higher than Bojnourd and Shirvan. The highest grain yield (590 kg.ha-1) was obtained in the first year from double irrigation and in the second year (271.51 kg.ha-1) from three irrigations. Among the experimental genotypes, the highest grain yield belonged to RGC-1025 genotype. In general, guar culture of RGC-1025 genotype can be recommended in Ashkhaneh area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Local population
  • gum
  • phonological traits
  • water stress
  • yield components