جداسازی و شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار هم‌زیست زعفران و بررسی اثر آن‌ها بر عملکرد گل و جذب عناصر غذایی در شرایط قطع آبیاری و بسترهای مختلف کشت

مریم حبیبی؛ فائزه زعفریان؛ فرهاد رجالی؛ نادعلی باقری

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 591-579

https://doi.org/10.22059/jci.2021.302406.2393

چکیده
  به­منظور بررسی اثر دو جدایه قارچ­ میکوریز موجود در ریزوسفر زعفران بر عملکرد گل زعفران و جذب عناصر غذایی، مطالعه‌ای به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در طی سال­های 99-1396 در مؤسسه تحقیقات خاک و آب واقع در شهرستان کرج اجرا شد. تیمارها شامل رژیم آبیاری به­عنوان عامل اصلی در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری ...  بیشتر

تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

فایزه زعفریان؛ وحید اکبرپور؛ مریم حبیبی؛ محمد کاوه

دوره 21، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 407-422

https://doi.org/10.22059/jci.2019.279035.2194

چکیده
  به منظور بررسی اثر بیوچار و کود زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و عناصر غذایی گیاه نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L.، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با سه تکرار در سال 1396 انجام شد. تیمارها شامل بیوچار در دو سطح (0 و 10 تن در هکتار) و کود آلی و زیستی ...  بیشتر