کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی‌وش با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی

بهنام کامکار؛ ام البنین گرزین؛ نفیسه خلیلی؛ محمدحسین قربانی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 217-228

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54799

چکیده
  آزی‌وش (Corchorus olitorius L.) یک گیاه دارویی باارزش به‌شمار می‌رود که اولین بار در ایران در سال 1392 کشت و تولید شد. در این مطالعه، واکنش جوانه‌زنی این گیاه نسبت به دما (10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجۀ سانتی‌گراد) در آزمایشگاه بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1390 بررسی شد. اثر دما بر حداکثر درصد جوانه‌زنی (MGP)، سرعت جوانه‌زنی ...  بیشتر

کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏ آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی

امیرحسن خدابخشی؛ بهنام کامکار؛ نفیسه خلیلی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54801

چکیده
  این تحقیق به‌منظور کمّی‏سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه (hortensis L. Satureja) نسبت به دما و پتانسیل آب انجام گرفت. بدین­منظور، جوانه‌زنی این گیاه تحت تأثیر تیمار‏های دمایی (12، 15، 20، 25، 30، 35، 37 و 40 درجۀ سانتی‌گراد) و پتانسیل‏های آب (صفر، 1/0-، 3/0-، 5/0- و 7/0- مگاپاسکال) در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ...  بیشتر