عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت

وحید محمدی؛ علی مختصی بیدگلی؛ حسن فضائلی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 209-219

https://doi.org/10.22059/jci.2019.271370.2131

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین اثر فاصله برداشت علوفه (رشد مجدد) بر صفات کمی و کیفی گیاه سیب‌زمینی ترشی به‌عنوان یک گیاه علوفه امیدبخش اجرا شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی با سه تکرار و دو مشاهده در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، طی سال‌های زراعی 94-1393 و 95-1394 انجام شد. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل ...  بیشتر

ارزیابی صفات زراعی و کیفیت دانه آفتابگردان در واکنش به نیتروژن و زئولیت تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

محمد قاسم جامی؛ امیر قلاوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 1011-1032

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60417

چکیده
  در راستای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (هیبرید فرخ)، آزمایشی دو ساله در مزرعة تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجراء شد. این تحقیق به‏صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. رژیم آبیاری عامل اصلی شامل آبیاری پس از تخلیه 40، 60 و 80 درصد رطوبت از نقطه ...  بیشتر