اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه

سونا مظفری؛ سارا خراسانی نژاد؛ حسین گرگینی شبانکاره

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 401-416

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60423

چکیده
  به‌‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده تولیدگیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 94 به‌اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح رژیم‌های آبیاری (شامل ...  بیشتر

اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی

حسین گرگینی شبانکاره؛ سارا خراسانی نژاد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 475-491

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60421

چکیده
  به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک و کودهای زیستی بر ویژگی‌های رشدی، عملکرد اسانس و غلظت عناصر گیاه دارویی اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 در مزرعه‌ تحقیقاتی دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان به‌اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش در ...  بیشتر

اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ریشه سرخارگل

عباس علیزاده احمدآبادی؛ سارا خراسانی نژاد؛ خدایار همتی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60403

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش کم‌آبیاری و اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‏های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سرخارگل (Echinacea purpurea) آزمایشی در قالب فاکتوریل برپایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار واحد آزمایشی، در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 94-1393 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل تنش کم‌آبیاری ...  بیشتر

اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس

سارا خراسانی نژاد؛ حسن سلطانلو؛ سیده ساناز رمضانپور؛ جواد هادیان؛ صادق آتشی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 979-988

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55145

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس برگ گیاه اسطوخودوس، آزمایشی گلدانی برپایۀ طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1393 انجام گرفت. تیمارهای تنش آبی شامل 100، 85، 70­، 55 و 40 درصد ظرفیت ­زراعی بودند. نتایج تجزیه‌های آماری نشان داد تنش آبی اثر معناداری ...  بیشتر