اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما

محمد کمال پورادیب؛ وحید روحی؛ سعدالله هوشمند؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ حمید زرگری

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 495-506

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56584

چکیده
  ذخیره دانه گرده می­تواند باعث سهولت در مشکل زمان و مکان گرده‌افشانی دستی گردد. هدف اصلی، حفظ قوه ­نامیه دانه گرده است که بستگی زیادی به رقم و شرایط نگهداری دارد. در این آزمایش اثرات ارقام، درجه حرارت انبار و زمان نگهداری بر جوانه­زنی دانه گرده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین‌منظور، تحقیقی در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آزمایشی ...  بیشتر

اثر صفات روزنه ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی

رقیه امینیان؛ شهرام محمدی ده چشمه؛ سعدالله هوشمند؛ محمود خدام باشی؛ کریم نوزاد نمینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 13-25

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین اثرات اندازه و فراوانی روزنه بر سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، عملکرد و همچنین تعیین مکان کروموزومی ژن های کنترل کننده این خصوصیات با استفاده از لاین های جایگزین کروموزومی رقم تایمستین در زمینه ژنتیکی رقم چاینیز اسپرینگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش آب در مزرعه تحقیقاتی ...  بیشتر