تأثیر کاربرد توام کودهای شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم‌آبیاری

سعیده ملکی فراهانی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا چائی چی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36099

چکیده
  به منظور بررسی اثر نظام‌های کم‌آبیاری و کودی بر برخی خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو، آزمایشی به‌صورت طرح کرت‌های خرد‌شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار، طی سال‌های زراعی 87ـ1385، انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 1. بدون تنش (آبیاری نرمال گیاه تا پایان رسیدگی فیزیولوژیک)، 2. قطع آبیاری از آغاز گلدهی تا شروع ...  بیشتر

مقایسه اثر فصل کشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شوید

سعید دوازده امامی؛ محمدرضا جهانسوز؛ فاطمه سفیدکن؛ داریوش مظاهری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 41-47

چکیده
  برای مقایسه اثر فصل کشت بر عملکردهای بیولوژیکی، بذر و اسانس بذر و اندام رویشی شوید، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1386-1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شد و طی آن سه تیمار کشت پاییزه، بهاره و تابستانه مقایسه شدند. در این آزمایش از توده شوید اصفهان استفاده شد و کشت پاییزه این گیاه ...  بیشتر