نمایه نویسندگان

آ

 • آرمین، محمد تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • احسانی پور، علی ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • احمدی، فاطمه پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]
 • اسدی، وهب ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • اصلانی، شیلان اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • اکبری، شیوا اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • اکبرپور، وحید تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • اله دادی، ایرج اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • ایمانی، علی تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • امیری، محمد اسماعیل تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • انصار، زهره اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]

ب

 • باقری، عظیمه پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • بحرینی‌نژاد، بابک مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • بخشنده، عبدالمهدی تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]
 • برادران فیروزآبادی، مهدی اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • برزگر، طاهر اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]

پ

 • پارسا، مهدی بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]
 • پارساییان، مهدیه اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • پیرزاد، علیرضا اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 195-207]

ت

 • تاب، علیرضا بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 337-351]

ج

 • جابرالانصار، زهرا مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • جامی معینی، متین تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]
 • جعفری، علی اشرف مقایسه صفات مورفولوژیک، عملکرد و فنولوژیک سه گونه قدومه برگه‏ دار، آراراتی و بیابانی در شرایط مزرعه‏ ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 423-434]
 • جلیلیان، جلال اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 195-207]

چ

 • چالوی، ویدا اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]

ح

 • حبیبی، مریم تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • حبشی، علی اکبر ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • حسینی چمنی، سید عبداله تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]
 • حکم آبادی، حسین ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]

خ

 • خدادادی، شهرام تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • خزائی، مجتبی بررسی امکان استفاده از شبدر ایرانی بعنوان گیاه پوششی همراه در کلزا برای کنترل علف های هرز [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 337-351]
 • خوشگفتارمنش، امیر حسین تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]

د

 • درویش نیا، مصطفی تأثیر عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی بر بیماری قارچی مرگ گیاهچه فلفل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 289-301]
 • دهستانی اردکانی، مریم پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]

ذ

 • ذکاوتی، حمیدرضا تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ر

 • راحمی کاریزکی، علی اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • راحمی کاریزکی، علی بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • رایفی زاده، احمد تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 247-258]
 • رستمیان، لاله اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]
 • رضایی، حامد تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • رضوی، سید اسماعیل اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-180]
 • رفیعی، مسعود پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • روحانی، حمید تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ز

 • زارع نهندی، فریبرز ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • زعفریان، فایزه تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]

س

 • سادات اسیلان، کمال اثر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر مقاومت به تنش شوری در دو رقم کلزا [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 353-366]
 • سیادت، عطااله پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • سید شریفی، رضا تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • سید شریفی، رئوف تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کاربرد متانول و نانواکسید آهن بر عملکرد و مولفه های پر شدن دانه آفتابگردان [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • سید شریفی، رئوف تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • سیروس مهر، علی رضا تأثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 367-377]
 • سقلی، طاهر تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • سلطانی، الیاس اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]

ش

 • شاملوئیان، محمد تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • شور، محمود تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ص

 • صادقی، حسین اثر تنش شوری بر واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاهچه‌های چهار پایه مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 447-458]
 • صالحی شیخی، مجتبی بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • صمصامی، ناصر اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]

ط

 • طهرانی، محمد مهدی تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]

ع

 • عبادی، علی ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • عباس دخت، حمید ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • عبدی، سکینه ارزیابی عملکرد، درصد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط ردیفی شنبلیله و مرزه [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 75-92]
 • عسکری سرچشمه، محمد علی ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • عیوضی، علی رضا تأثیر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 275-288]

غ

 • غفاری، مهدی رابطه خصوصیات زراعی با تراکم بوته آفتابگردان دو منظوره روغنی-آجیلی در خوی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • غلامی، احمد اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • غلام نژاد، جلال پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]

ف

 • فاضلی کاخکی، سید فاضل تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]
 • فتاحی مقدم، محمدرضا ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • فرزانه، سلیم تأثیر پوشش‌دار کردن بذر با مکمل‏های کود آلی بر سبزشدن و رشد گیاهچه چغندرقند [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 43-59]
 • فضائلی، حسن عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 209-219]

ق

 • قادری فر، فرشید اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-180]
 • قربانی جاوید، مجید اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • قرینه، محمد حسین تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]
 • قلی پور، منوچهر ارزیابی بهره‌وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 233-246]
 • قلی نژاد، اسماعیل اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • قلی نژاد، اسماعیل تأثیر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رژیم های مختلف آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 275-288]
 • قنبری، احمد تأثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 367-377]

ک

 • کاظمی، نوشین ارزیابی مولکولی کارایی شیمی درمانی و کشت مریستم برای تولید هفت رقم گلابی عاری از ویروس [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 107-118]
 • کاوه، محمد تاثیر بیوچار و کودهای زیستی بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، عملکرد و محتوای عناصر غذایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 407-422]
 • کبیری، کوروش اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی‏های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 181-193]
 • کوچک زاده، احمد پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]

گ

 • گالشی، سراله اثر عصاره مرزنجوش و آویشن‌کوهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کنجد تحت شرایط تنش کم‌آبی [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 149-166]
 • گرزین، مرتضی اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 167-180]
 • گلچین، احمد تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]
 • گنجعلی، علی بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]
 • گنجی مقدم، ابراهیم تاثیر قارچ تریکودرما (جدایه 65) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 61-73]

ل

 • لطفی جلال آبادی، امین تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 119-130]

م

 • محمدی، خیرمحمد ارزیابی صفات بیوشیمیایی در برخی پایه‌های پسته تحت تنش شوری به‌منظور انتخاب پایه‌های متحمل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 323-336]
 • محمدی، وحید عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 209-219]
 • محمداسمعیلی، مجید بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • محمدزاده توتونچی، پیمان اثر کودهای زیستی و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و کیفیت علوفه کاسنی در شرایط دیم [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 195-207]
 • مختصی بیدگلی، علی عملکرد و کیفیت علوفه‌ سیب‌زمینی ترشی (Helianthus tuberosus) در فواصل مختلف برداشت [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 209-219]
 • مرادی تلاوت، محمد رضا پاسخ فیزیولوژیک ارقام نخود به آبیاری تکمیلی و استفاده از پلیمر سوپر جاذب در شرایط کشت دیم [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 259-273]
 • میرزاپور، محمد هادی تأثیر کاربرد اسید آمینه و روی بر جذب و انتقال روی و آهن در کلزا در شرایط کشت محلول [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 379-392]
 • معتکفی، مهدی تأثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 367-377]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر آبیاری، متانول و اسید هیومیک بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و راندمان مصرف آب کاسنی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 393-406]
 • موسویان، مسلم تأثیر عوامل بیولوژیک قارچی و باکتریایی بر بیماری قارچی مرگ گیاهچه فلفل [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 289-301]
 • موسوی نیک، سید محسن تأثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 367-377]
 • مومن پور، علی تغییرات صفات شاخص‌های رشدی بادام رقم شاهرود 12 روی برخی از پایه‌های رویشی تحت تنش شوری [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 93-105]
 • مومن پور، علی پاسخ برخی از ژنوتیب‌های انتخابی انار (Punica granatum) به شوری آب آبیاری [دوره 21، شماره 3، 1398، صفحه 303-321]

ن

 • نخزری مقدم، علی اثر قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم بر صفات کمی و کیفی سویا در واکنش به تنش خشکی [دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • نخزری مقدم، علی بررسی عملکرد و پروتئین دانه ارقام نخودفرنگی، عملکرد کل و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط با اسفناج [دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 435-445]
 • نظامی، احمد بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]
 • نیکبخت، جعفر اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه‌فرنگی تحت شرایط کم آبیاری [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 221-232]
 • نوروزی شرف، علیرضا بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]

و

 • وفائی، محمد حسن بررسی تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف آب ژنوتیپ‌های منتخب عدس [دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 131-148]