نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران. رایانامه: ma.shiri@areeo.ac.ir

2 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران. رایانامه: malek_ghasemi@areeo.ac.ir

10.22059/jci.2023.352398.2770

چکیده

هدف: هدف از بررسی حاضر ارزیابی تأثیر روش‌های مختلف گرده‌افشانی تکمیلی بر ویژگی‌های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد به‌منظور معرفی مؤثرترین و کاربردی‌ترین روش گرده‌افشانی تکمیلی می‌باشد.
روش پژوهش: در بررسی حاضر تأثیر روش‌های مختلف گرده‌افشانی تکمیلی [گرده‌افشانی آزاد، گرده‌افشانی دستی از گل‌های نر رقم توموری، گرده‌افشانی به‌صورت محلول‌پاشی با گرده خالص و گرده‌افشانی به‌صورت محلول‌پاشی با گرده ناخالص (جمع‌آوری‌شده از ورودی لانه زنبورهای عسل در زمان بازشدن گل‌های پایه نر کیوی)] بر ویژگی‌های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد در سال 1400 در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری کشور (شهر رامسر) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان اسیدهای قابل تیتراسیون، شاخص بلوغ، کلروفیل b، کاروتنوئید، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی تحت تأثیر روش‌های مختلف گرده‌افشانی تکمیلی قرار نگرفتند. میوه‌های حاصل از گرده‌افشانی به روش محلول‌پاشی با گرده ناخالص بالاترین عملکرد تک‌درخت (32/98 کیلوگرم در هر درخت)، عملکرد هکتاری (39/40 تن در هکتار)، تعداد بذر (1038)، میزان املاح جامد محلول (07/7 درجه بریکس)، کلروفیل a (71/1 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر)، کلروفیل کل (11/3 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر)، ویتامین ث (27/60 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر) و فنل کل میوه (62/79 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر) را تولید کردند. هم‌چنین، این میوه‌ها از لحاظ ارزیابی‌های حسی و چشایی در شرایط مطلوب‌تری قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: در نهایت، می‌توان گرده‌افشانی تکمیلی به‌صورت محلول‌پاشی با گرده ناخالص را به‌عنوان مؤثرترین و کاربردی‌ترین روش به‌منظور افزایش کیفیت میوه به باغداران کیوی توصیه نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the practical methods of complementary pollination on quality of kiwifruit cv. Hayward

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shiri 1
  • Malek Ghasemi 2

1 Corresponding Author, Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticulture Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran. E-mai: ma.shiri@areeo.ac.ir

2 Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticulture Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Ramsar, Iran. E-mail: malek_ghasemi@areeo.ac.ir

چکیده [English]

Objective: The objective of this study is to evaluate the effect of different methods of complementary pollination on the qualitative characteristics of kiwifruit cv. Hayward in order to introduce the most effective and practical complementary pollination method.
Methods: The present study evaluated the effect of different methods of complementary pollination [open pollination, hand pollination from male flowers of the tumor cultivar, spray pollination with pure pollen and spray pollination with impure pollen (collected from the entrance of bees' nests at the time of opening kiwifruit male flowers) on the qualitative characteristics of kiwifruit cv. Hayward in the Citrus and Subtropical Fruits Research Institute (Ramsar city) in 2021 based on the randomized complete block design in three replications.
Results: The results showed that the amount of titratable acids, maturity index, chlorophyll b, carotenoid, total flavonoid and antioxidant activity were not affected by different methods of complementary pollination. Fruits obtained from spray pollination with impure pollen had the highest single tree yield (98.32 kg per tree), hectare yield (40.39 tons per hectare), number of seeds (1038), amount of soluble solids (7.07 °Brix), chlorophyll a (1.71 mg100 g-1 FW), total chlorophyll (3.11 mg100 g-1 FW), vitamin C (60.27 mg100 g-1 FW), and total fruit phenol (79.62 mg100 g-1 FW). Moreover, these fruits were in more favorable conditions regarding sensory and taste evaluations.
Conclusion: Overall, it is possible to recommend complementary pollination according to spray pollination with impure pollen as the most effective and practical method to increase fruit quality for kiwifruit growers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytochemical compounds
  • Chlorophyll
  • Impure pollen
  • Total phenol
  • Vitamin C
جهان‌پناه، سمانه؛ قاسم‌نژاد، محمود و ابراهیمی، یونس (1396). اثر گرده‌افشانی تکمیلی بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد. به زراعی کشاورزی، 19 (3)، 785-797.
راجی امیرحسینی، فاطمه (1395). اثر گرده‌افشانی مصنوعی با استفاده از مخلوط خشک دانه گرده بر تشکیل و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی دکتر محمود قاسم‌نژاد. گیلان: دانشگاه گیلان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی.
شیری، محمد علی (1394). مطالعه کارایی زمان محلول­پاشی کلسیم بر کیفیت و انبارمانی میوه کیوی (Actinidia deliciosa) رقم ’هایوارد‘. رساله دکتری، به راهنمایی دکتر محمود قاسم‌نژاد. گیلان: دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه علوم باغبانی.
عابدی قشلاقی، ابراهیم؛ جوادی مجدد، داود و فرزام، ابراهیم (1398). اثرات دما و مدت نگهداری بر قوه نامیه دانه‌گرده کیوی‌فروت. یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 8 (1)، 25-36.
عابدی قشلاقی، ابراهیم؛ فرزام، ابرهیم؛ جوادی مجدد، داود و داداش‌زاده، بهمن (1397). عوامل گرده‌افشان در کیوی‌فروت. گیلان: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی.
عدولی، بابک؛ قاسمی، مالک؛ عابدی قشلاقی، ابراهیم؛ فیفایی، رضا و داداش‌زاده، بهمن (1399). اصول باغبانی در پرورش کیوی‌فروت. پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. معاونت آموزش و ترویج کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه‌های ترویجی.
References
Abbate, A. P., Campbell, J. W., Vinson, E. L., & Williams, G. R. (2021). The pollination and fruit quality of two kiwifruit cultivars (Actinidia chinensis var. chinensis “AU Golden Sunshine” and “AU Gulf Coast Gold”) (Ericales: Actinidiaceae) grown in the Southeastern United States. Journal of Economic Entomology, 114(3), 1234-1241.
Abedi Gheshlaghi, E., Javadi Mojaddad, D., & Farzam, E. (2019). Influence of storage duration and storage temperature on pollen viability of kiwifruit (Actinidia deliciosa). Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 8(1), 25-36.
Abedi Gheshlagji, E., Farzam, E., Javadi Mojadad, D., & Dadashzadeh, B. (2018). Pollinating factors in kiwifruit. Gilan: Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources. (In Persian).
Adouli, B., Abedi Gheshlagji, E., Fifaei, R., & Dadashzadeh, B. (2020). Principles of gardening in growing kiwifruit. Citrus and Subtropical Fruits Research Center, Horticulture Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO). (In Persian).
Borghezan, M., Clauman, A. D., Steinmacher, D. A., Guerra, M. P., & Orth, A. I. (2011). In vitro viability and preservation of pollen grain of kiwi. Crop Breeding and Applied Biotechnology, 11, 338-344.
Broussard, M. A., Goodwin, M., McBrydie, H. M., Evans, L. J., & Pattemore, D. E. (2021). Pollination requirements of kiwifruit (Actinidia chinensis Planch.) differ between cultivars ‘Hayward’ and ‘Zesy002’. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 49, 30-40.
Du, G., Li, M., Ma, F., & Liang, D. (2009). Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and vitamin C in Actinidia fruits. Food Chemistry, 113, 557-562.
FAO. (2022). Crops and livestock products. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL.
Fernández-Sestelo, A., Sendra de Saá, R., Pérez-Lamela, C., Torrado-Agrasar, A., Rúa, M. L., & Pastrana Castro, L. (2013). Overall quality properties in pressurized kiwi purée: Microbial, physicochemical, nutritive and sensory tests during refrigerated storage. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 20, 64-72.
Gianni, T., & Vania, M. (2018). Artificial Pollination in Kiwifruit and Olive Trees In: Pollination in Plants London: IntechOpen Limited, 2018. 59-80. https://doi.org/10.5772/intechopen.74831.
Hidalgo, G. I., & Almajano, M. P. (2017). Red fruits: extraction of antioxidants, phenolic content, and radical scavenging determination: A reviwe. Antioxidants, 6(7), 1-27.
Holman, R. M., & Brubaker, F. (1926). On longevity of pollen. California: University of California Publications in Botany, 13, 179-204.
Huang, H. (2016) Kiwifruit: The genus ACTINIDIA. Massachusetts: Academic Press, Elsevier.
Jahanpanah, S., Ghasemnejad, M., & Ebrahimi, Y. (2018). The effect of supplemental pollination on fruit set and the quality of Hayward kiwifruit. Journal of Crops Improvement, 19(3), 785-797. (In Persian).
Mokwala, P. W., & Mangen, P. (2018). Pollination in Plants. Norderstedt: BoD–Books on Demand.
Ouma, G. (2010). Flowering, Pollination, and Fruit Set in Fruit Trees: Fruit Thinning of Fruit Trees. London: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Raji Amirhosseini, F. (2016). The effect of artificial pollination using a dry mixture of pollen grains on the formation and quality of kiwifruit cv. Hayward. Master of Science dissertation. Under the supervision of Dr. Mahmoud Ghasemnezhad. Guilan: University of Guilan, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Horticultural Sciences. (In Persian).
Ravimannan, N., & Nisansala, A. (2017) Study on antioxidant activity in fruits and vegetables - A Review. International Journal of Advanced Research in Biological Sciences, 4(3), 93-101.
Sale, P. R. (1990). Kiwifruit Growing. Wellington: GP Books.
Shiri, M. A. (2015). Study the effectiveness of calcium spray time on quality and storability of Kiwifruit (Actinidia deliciosa) cv. ‘Hayward’. Doctoral dissertation. Under the supervision of Dr. Mahmoud Ghasemnezhad. Guilan: University of Guilan, Faculty of Agricultural Sciences, Department of Horticultural Sciences. (In Persian).
Shiri, M. A., Ghasemnezhad, M., Bakhshi, D., & Saadatian, M. (2011). Effect of ascorbic acid on phenolic compounds and antioxidant activity of packaged fresh cut table grape. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, 10, 2506-2515.
Shiri, M. A., Ghasemnezhad, M., Fattahi Moghaddam, J., & Ebrahimi, R. (2016a). Effect of CaCl2 sprays at different fruit development stages on postharvest keeping quality of ‘Hayward’ kiwifruit. Journal of Food Processing and Preservation, 40(4), 624-635.
Shiri, M. A., Ghasemnezhad, M., Fattahi Moghaddam, J., & Ebrahimi, R. (2016b). Enhancing and maintaining nutritional quality and bioactive compounds of ‘Hayward’ kiwifruit: Comparison the effectiveness of different CaCl2 spraying times. Journal of Food Processing and Preservation, 40(5), 850-862.
Shiri, M. A., Ghasemnezhad, M., Fattahi Moghaddam, J., & Ebrahimi, R. (2014). Fruit growth and sensory evaluation of ‘Hayward’ kiwifruit in response to preharvest calcium chloride application and orchard location. Agriculturae Conspectus Scientificus, 79(3), 183-189.
Singleton, V. L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R. S. (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin- Ciocalteau Reagent. Methods in Enzymology, 299, 152-178.
Tacconi, G., Michelotti, V., Cacioppo, O., & Vittone, G. (2016). Kiwifruit pollination: the interaction between pollen quality, pollination systems and flowering stage. Journal of Berry Research, 6(4), 417-426.
Wellburn, A. R. (1994). The spectral determination of chlorophylls A and B, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. Plant Physiology, 144, 307-331.