نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اردبیل

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 معاونت کشاورزی در شرکت کشت و صنعت کارون.

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، شهر یاسوج.

5 معاون در شرکت کشت و صنعت امیر کبیر.

6 استاد تمام، زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

10.22059/jci.2023.343312.2713

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر چهار نوع چسباننده در سطحهای مختلف: کربوکسیمتیلسلولز (40 ، 60 و 80 گرم در لیتر)، صمغ عربی (50 ، 100 و 150 گرم در لیتر)، کتیرا (30 ، 60 و 90 گرم در لیتر) و نشاسته (45، 60 و 75 گرم در لیتر) به عنوان آزمایش اول و 4 نوع مواد تغذیهای با سطحهای مختلف: هیومیکاسید (6 ، 9 و 12 گرم در لیتر)، فیلترکیک (5 ،10 و 15 گرم در کیلوگرم)، سوپرجاذب (10 ، 30 و 45 گرم در کیلوگرم) و کود میکروکمبی (10 ، 20 و 30 گرم در کیلوگرم) به عنوان آزمایش دوم به همراه شاهد به صورت طرح کاملاً تصادفی و با 3 تکرار در سال 1398 در ایستگاه تحقیقاتی نیشکر خوزستان- ایران به اجرا در آمد. نتایج نشان داد اثر چهار نوع چسب بر شاخصهای گیاه نیشکر همچون سرعت سبز شدن، طول ساقه، وزن خشک ساقه و درصد رطوبت گیاه معنیداری بود و بیشترین اثر مثبت در چسب نشاسته (60 گرم در لیتر) مشاهده گردید. همچنین چهار مواد تغذیهای بر برخی از شاخصها همچون سرعت سبز شدن، طول ساقه، وزن خشک ساقه و درصد رطوبت گیاه اثر معنیداری داشت. بیشترین اثر مثبت برای صفات گرفته شده در هیومیکاسید (12 گرم در لیتر) مشاهده گردید. با توجه به اثر مثبت بیشتر چسب نشاسته، میتوان در بررسیهای بعدی از این چسب به عنوان چسبانندهای، همراه با سایر مواد تغذیهای و مواد پرکننده برای پلت کردن جوانههای جانبی ساقه نیشکر جهت تولید بذر مصنوعی تکجوانهی نیشکر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seed Coating of Lateral buds of Sugarcane stem and Selecting the Suitable Combination for Producing Single-bud Sugarcane Seeds.

نویسندگان [English]

 • zahra ajribzadeh 1
 • salim farzaneh 2
 • Mahmoud Shomili 3
 • Hamid Reza Balouchi 4
 • aziz Ker Mullah Chaab 5
 • Raouf Seyed Sharifi 6

1 Ardabil university

2 Department of Agronomy, Faculty of Agronomy and Plant Breeding, Ardabil, Iran

3 Deputy of Agriculture in Karun agro industry company.

4 Department of Agronomy and Plant Breeding. College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj.

5 Deputy in Amir Kabir Agro-industry Company.

6 Full Professor, Agriculture (Plant Physiology) Department of Plant Production Engineering and Genetics - Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University.

چکیده [English]

This study was performed to investigate the effect of four types of binders at different levels: carboxymethylcellulose (40, 60 and 80 g/l), arabic gum (50, 100 and 150 g/l), tragacanth (30, 60 and 90 g/l) and starch (45, 60 and 75 g/l) as the first test and four types of nutrients with different levels: humic acid (6, 9 and 12 g/l), filter cake ( 5, 10 and 15 g/kg), superabsorbent (10, 30 and 45 g/kg) and microcombi fertilizer (10, 20 and 30 g/kg) as the second experiment with control in a completely randomized design with 3 replications In 2020, in Khuzestan-Iran sugarcane research station. The results showed that the effect of four types of binder on sugarcane plant characteristics such as germination rate, stem length, stem dry weight and plant moisture content was significant and the most positive effect was observed in starch gum (60 g/l). Also, four nutrients had a significant effect on some characteristics such as germination rate, stem length, stem dry weight and plant moisture content. The most positive effect for characteristics was observed in humic acid (12 g/l). Due to the most positive effect of starch gum, in later studies, this glue can be used as a binder, along with other nutrients and fillers for planting lateral buds of sugarcane stems to produce artificial single-seeded sugarcane seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coating
 • Binder
 • Nutrient
 • Starch
 • Humic Acids