نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، تخصص: فیزیولوژی درختان میوه، گیاهان دارویی

3 مربی دانشکده کشاورزی، گروه تولیدات باغیدانشگاه فنی و حرفه ای- تهران-ایران

10.22059/jci.2023.341628.2699

چکیده

به‌منظور بررسی نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تجاری بادام، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برنامه‌ریزی و در آزمایشگاه دانشگاه شهرکرد در سال 1396 اجرا شد. فاکتور اول، شامل ارقام تجاری بادام در پنج سطح (مامایی، ربیع، سفید، شاهرود 7 و شاهرود 12) و فاکتور دوم شامل سرمادهی در هفت سطح (100، 200، 300، 400، 500، 600 و 700 ساعت در دما 4-7 درجه سانتیگراد) بود. به ‌محض القاء خواب در جوانه‌ها از هر رقم، تعداد 75 شاخه تهیه و به یخچال با دمای 4 تا 7 درجه سانتی‌گراد منتقل شدند. پس از سرمادهی از یخچال خارج و در محیط گلخانه، در محلول آب و ساکارز قرار داده شدند و وضعیت شکوفایی جوانه‌های گل بررسی شد. نتایج نشان داد که نیاز سرمایی و گرمایی در ارقام سفید و مامایی کمتر از متوسط نیاز سرمایی و گرمایی کل ارقام بودند. رقم سفید 170 ساعت نیاز سرمایی و 5886 درجه ساعت رشد نیاز گرمایی و رقم مامایی 170 ساعت نیاز سرمایی و 7707 درجه ساعت رشد نیاز گرمایی داشتند. رقم ربیع نیاز سرمایی کمتر و نیاز گرمایی بیشتر از متوسط کل ارقام داشت اما در رقم شاهرود 7 هر دو نیاز سرمایی و گرمایی بیشتر بود. رقم شاهرود 7 به 5/220 ساعت سرما و 10958 درجه ساعت رشد گرما جهت شکوفایی گل نیاز دشت. از طرف دیگر رقم شاهرود 12 به عنوان رقمی با نیاز سرمایی بالا و نیاز گرمایی پایین شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of phenology and estimation of flower buds chill and heat requirements of some commercial almond cultivars using different models

نویسندگان [English]

  • Jafar Biabani 1
  • Abdolrahman Mohammadkhani 2
  • masoud fattahi 3

1 Student of Department of Horticulture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Horticultural department, faculty of Agriculture, Shahrekord university, Shahrekord, Iran

3 Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the chill and heat requirements of commercial almond cultivars, a factorial experiment was planned and implemented in a completely randomized design with 3 replications in Shahrekord university lab (in 2017). The first factor includes commercial almond cultivars in five levels (Mamaei, Rabi, Sefid, Shahroud 7 and Shahroud 12) and the second factor includes chilling in seven levels (100, 200, 300, 400, 500, 600 and 700 hours at 4-7 °C). As soon as dormancy was induced in the buds of each cultivar, 75 branches were prepared and transferred to a refrigerator with a temperature of 4 to 7 ° C to determine the chilling requirement. The samples were taken out of the refrigerator and placed in water and sucrose solution in the greenhouse environment, and the flowering status of flower buds was examined. Chill and heat requirements of Sefid and Mamaei cultivars were lower than the chill and heat requirements average of all cultivars, as well as these two cultivars had the lower chill and heat requirements than other cultivars. Sefid cultivar needed 170 hours of chill requirements and 5886 growing degree hours’ heat and Mamaei needed 170 hours of chill requirements and 7707 growing degree hours’ heat. but in Shahroud 7 both of chill and heat requirements were high. Shahroud 7 needed to 220.5 hours of chill and 10958 of heat growth degree hours for blooming. On the other hand, Shahroud 12 cultivar was identified as a cultivar with high chilling requirements and low heat requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blooming
  • Dormancy
  • Flower bud
  • Heat unit
  • Utah model