نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش/ موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استادیار پژوهش/موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 پژوهشگر/ موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 پژوهشگر/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

5 پژوهشگر/ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

6 پژوهشگر/ مرکز تحقیقات کشاورزی و مانبع طبیعی استان مرکزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10.22059/jci.2022.348230.2742

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم جدید لوبیا به نام‌های سپهر و سمبل صورت گرفت که توسط بخش خصوصی و با هدف ثبت نام ارقام مذکور در فهرست ملی ارقام گیاهی معرفی شده‌اند. این ارقام به همراه چهار رقم شاهد در سه منطقه مختلف (کرج، زنجان و خمین) و در هر منطقه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (1400-1399 و 1399-1398) مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج بررسی صفات نشان داد که گلدهی در ارقام کاندید سپهر و سمبل به طور معنی‌داری زودتر از ارقام شاهد (به ترتیب 8 و 4 روز زودتر از میانگین ارقام شاهد) اتفاق افتاد. به همین ترتیب رسیدگی فیزیولوژیک بذر در ارقام سپهر و سمبل به ترتیب 8 و 10 روز زودتر از میانگین ارقام شاهد صورت گرفت. تعداد بذر در غلاف ارقام کاندید تفاوت معنی‌داری با ارقام شاهد نداشت. ارقام سپهر و سمبل دانه‌های درشت‌تری تولید کردند و وزن صددانه این ارقام به طور معنی‌داری بالاتر بود (به ترتیب 9/7 و 24/1 درصد بالاتر از میانگین سایر ارقام)، ولی عملکرد دانه در این دو رقم نسبت به ارقام شاهد به طور معنی‌داری کمتر بود (به ترتیب 19/89و 18/27درصد کمتر از میانگین سایر ارقام). در نهایت ارقام کاندید سپهر و سمبل به دلیل تیپ ایستاده و سهولت برداشت، زودرس بودن و مصرف یک تا دو نوبت آب کمتر و بازارپسندی و تولید دانه‌های درشت‌تر می‌توانند به عنوان ژرم‌پلاسم‌های جدید در تولید حبوبات کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the agronomic value of two new bean cultivars applying for commercialization

نویسندگان [English]

 • Babak Darvishi 1
 • Enayat Rezvani 2
 • Hosein Sadeghi 1
 • Mostafa Shakeri 3
 • Hamed Nasiri Vatan 4
 • Mohammad Kavand 5
 • Shamsollah Yenkejeh Farahani 6
 • Mehran Sharafizad 1

1 Assistant Professor,/Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization,

2 Assistant Professor,/Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization

3 Researcher, Seed and Plant Certification and Registration Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization

4 Researcher,/Agricultural and Natural Resources Research Center of Zanjan , Agricultural Research, Education and Extension Organization

5 Researcher,/Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi, Agricultural Research, Education and Extension Organization,

6 Researcher,, Agricultural and Natural Resources Research Center of Markazi, Agricultural Research, Education and Extension Organization

چکیده [English]

This experiment was conducted in order to investigate the agricultural value of two new varieties of beans named Sepehr and Sembol which were introduced by the private sector with the aim of registering the named varieties in the national list of plant varieties. These been cultivars (Sepehr and Sembol) along with 4 domestic control cultivars were studied in 3 locations (Karaj, Zanjan and Khomein) based on complete randomized block design in 3 replications during two crop seasons (2019-2020 and 2020-2021). Results showed that flowering occurred significantly earlier in candidate cultivars (Sepehr and Sembol) than control cultivars (8 and 4 days respectively). As the same way, physiological seed ripening in candidate cultivars occurred earlier than control cultivars (8 and 10 days earlier than mean of other cultivars respectively). The number of seeds in the pods of Sepehr and Sembol candidate cultivars was not significantly different from the control cultivars. Sepehr and Sembol cultivars produced larger seeds and hundred seeds weight of these cultivars was significantly higher than other cultivars (9.7 and 24.1 percent higher than mean of other cultivars respectively), but the seed yield in these two cultivars was significantly lower than control cultivars (19.89 and 18.27 percent lower than mean of other cultivars respectively). Finally, the candidate cultivars Sepehr and Sembol can play an effective role as new germplasms in the country's bean production due to their erect type and ease of harvesting, early maturity and consumption of one to two times less water, marketability and production of larger seeds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bean
 • commercialization
 • compatibility
 • cultivar
 • cultivation value