نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

2 دانشیار، پردیس ابوریحان، علوم زراعی و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

3 دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

4 عضو هیات علمی/دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

5 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

10.22059/jci.2022.339343.2684

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر بیوچار و بیوسولفور (گوگرد و تیوباسیلوس) بر عملکرد دانه و برخی صفات اکوفیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش خشکی در کشت زمستانه، آزمایشی به‌صورت کرت خرد شده- فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۸ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی کرج اجرا گردید. در این آزمایش تیمار آبیاری در سه سطح 30، 60 و 100 درصد ظرفیت زراعی به‌عنوان کرت‏های اصلی و تیمار بیوچار در سه سطح عدم کاربرد و کاربرد سه و شش تن در هکتار و تیمار بیوسولفور در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد به‌عنوان کرت‏های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا دارد؛ به‌طوری که میزان این صفات در تنش شدید نسبت به شاهد به ترتیب 50 و 52 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین استفاده از شش تن در هکتار بیوچار موجب افزایش 49 و 36 درصدی در تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین شده است. محتوای نسبی آب برگ نیز تحت‌تأثیر تنش شدید، کمترین مقدار 67/35 درصد را دارا بود. همچنین اثر متقابل کاربرد بیوسولفور و استفاده از شش تن بیوچار بیشترین تأثیر را بر صفات تعداد خورجین در بوته و شاخص برداشت داشت. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که کاربرد کودهای زیستی می‌تواند به‌عنوان یک روش مناسب برای افزایش عملکرد گیاه کلزا به کار برده شود؛ به‌طوری‌که افزایش درصد روغن و عملکرد دانه در نهایت موجب افزایش عملکرد مزرعه‌ای و اقتصادی (روغن) گیاه کلزا می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Biochar and Biosulfur on grain yield and some ecophysiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under drought stress conditions in winter planting

نویسندگان [English]

  • mohsen karimimovahedi 1
  • Gholam Akbari 2
  • Gholam Ali Akbari 3
  • Fatemeh Benakashani 4
  • Mohammad Reza Ardakani 5

1 PhD candidate

2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran

3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Iran

4 Aburaihan campus, University of Tehran

5 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effect of biochar and biosulfur on grain yield and some ecophysiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under drought stress conditions, an experiment as split-factorial plot in a randomized complete block design with three replications was implemented in Karaj in 2019. In this experiment, irrigation treatment at three levels of 100, 60 and 30% of field capacity as main plots and biochar treatment at three levels of control, three and six tons per hectare and biosulfur treatment were considered at two levels of application and non-application as sub-plots. The results showed that drought stress has a significant effect on the seed and oil yield of rapeseed; So that the amount of these traits in drought stress shows a decrease of 50 and 52%, respectively, compared to the control. Also, the use of six tons per hectare of biochar has increased by 49 and 36% in the number of silique per plant and the number of seeds per silique. The relative content of leaf water was also the lowest value of 35.67% under the influence of drought stress. Also, the interaction of biosulfur application and the use of six tons of biochar had the greatest effect on the number of silique per plant and harvest index. Therefore, it can be concluded that the use of biofertilizers can be used as a suitable method to increase rapeseed yield; As increasing the percentage of oil and grain yield ultimately increases the field and economic yield of rapeseed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Rapeseed
  • Soil amendment
  • Sulfur
  • Thiobacillus and yield