نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 استادیار،گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

10.22059/jci.2022.338452.2674

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تلقیح مایکوریزا، نسبت ترکیبی اکسین/ جبیرلین و آسکوربیک اسید بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت این پژوهش دو ساله (1398-1397) به ‌صورت طرح اسپیلت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی واقع در شمال شهر اهواز انجام گرفت. فاکتور اصلی تیمارها شامل قارچ مایکوریزا (گونة گلوموس اینترارادیسز) در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) پیش از کاشت و فاکتور فرعی شامل نسبت هورمون اکسین به جیبرلین در سه سطح (صفر درصد، 600/300، 300/600) میلی‌گرم بر لیتر و اسید آسکوربیک در سه سطح (0، 100، 200) میلی‌گرم بر لیتر به‌صورت محلول پاشی انجام شد. نتایج نشان داد که مایکوریزا بر وزن خشک برگ، ساقه، و بلال و وزن دانه و عملکرد و همچنین صفات بیولوژیکی تأثیر معنی‌داری دارد. به ترتیب بالاترین مقدار عملکرد دانه (۷۲/۷۴۱۰) کیلو‌گرم در سطوح تیماری تلقیح مایکوریزا، نسبت اکسین به جیبرلین ۶۰۰ میلی‌گرم به ۳۰۰ میلی‌گرم و در ۲۰۰ میلی‌گرم اسید آسکوربیک، بالاترین عملکرد وزن خشک ساقه (100 گرم) در برهمکنش سه‌گانه عامل های آزمایش در سطوح تیماری عدم تلقیح مایکوریزا، عدم مصرف ترکیب هورمونی و مصرف۱۰۰ میلی‌گرم اسید آسکوربیک، بالاترین عملکرد میزان دانه در ردیف (۴۶/۴۵ درصد) در نسبت اکسین به جیبرلین ۶۰۰ میلی‌گرم به ۳۰۰ میلی‌گرم و مصرف ۲۰۰ میلی‌گرم اسید آسکوربیک، بالاترین تعداد ردیف در نسبت اکسین به جیبرلین ۶۰۰ میلی-گرم به ۳۰۰ میلی‌گرم و در هر سه سطح تیمار اسید آسکوربیک بالاترین مقدار شاخص برداشت (۴۵/۴۹%) در برهمکنش سه‌گانه تیمارهای مورد استفاده

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mycorrhizal fungi, the combined ratio of auxin/gibberellin and ascorbic acid on the yield, yield components and germination of corn

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Jamshidnia 1
  • tayeb sakinejad 2
  • Alireza shokuhfar 2
  • reza Dadnia 3
  • Sedekiwan Marshi 2

1 M.S, PhD Student, Department of Agriculture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz,

2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Islamic Azad University, Ahvaz Branch

3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz,

چکیده [English]

In order to investigate the effect of mycorrhizal inoculation, the combined ratio of auxin/gibberellin and ascorbic acid on the yield and yield components of this two-year research (2018-2019) in the form of split factorial design in the form of randomized complete blocks in three replications in Shahid Salemi farm located in It was done north of Ahvaz city. The main factor of the treatments includes mycorrhizal fungus (Lomus intraradices species) at two levels (inoculation and non-inoculation) before planting and the second factor includes the ratio of auxin hormone to gibberellin at three levels (zero percent, 300/600, 600/300) mg and ascorbic acid at three levels. The level of (0, 100, 200) mg was done by spraying. The results showed that mycorrhiza has a significant effect on the dry weight of leaves, stems, and cobs, seed weight and yield, as well as biological traits. respectively, the highest value of seed yield (7410.72) mg in mycorrhizal inoculation treatment levels, the ratio of auxin to gibberellin 600 mg to 300 mg, and in 200 mg of ascorbic acid, The highest yield of stem dry weight (116.52%) in the triple interaction of test factors in the treatment levels of no mycorrhizal inoculation, no yield of seeds in a row (45.46%) in the ratio Auxin to gibberellin 600 mg to 300 mg and consumption of 200 mg of ascorbic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Fungi
  • Optimized growth
  • harvest index
  • Growth regulator