نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکوفیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان زراعی،

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

10.22059/jci.2022.311365.2459

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و بور بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ، آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. عوامل آزمایشی شامل چهار سطح ورمی‌کمپوست (صفر، 4، 8 و 12 تن در هکتار) و چهار سطح عنصر بور (صفر، 3، 6 و 9 کیلوگرم در هکتار) از منبع اسید بوریک (H3BO3) به‌صورت خاک‌کاربرد بود. نتایج نشان داد که اثر ورمی‌کمپوست بر اغلب صفات اندازه‌گیری‌شده معنی‌دار بود. بر این اساس، عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد شامل تعداد طبق در مترمربع، دانه در طبق و وزن هزاردانه تا بالاترین سطح مصرف ورمی‌کمپوست، به طور معنی‌داری افزایش یافت. اثر بور نیز بر صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کلاله شاخص برداشت، عملکرد روغن و درصد پروتئین دانه معنی‌دار شد. اثر متقابل ورمی‌کمپوست و بور بر صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد روغن و درصد پروتئین دانه معنی‌دار گردید. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (3184 کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد روغن (939 کیلوگرم در هکتار) در ترکیب تیماری 12 تن ورمی‌کمپوست در هکتار و 3 کیلوگرم بور در هکتار (حاصل شد، که در هر دو مورد عملکرد دانه و روغن در واحد سطح افزایش بیش از صددرصدی در مقایسه با تیمار شاهد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Vermicompost and Boron Fertilizer Application on Growth, Yield and Uptake of Nitrogen and Boron in Safflower (Carthamus tinctorious L)

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Chenani 1
  • Mohammad Moradi Telavat 2
  • Ali Moshattati 3

1 Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan

2 Agricultural and Natural Resources Sciences University of Khuzestan

3 Agricultural and Natural Resources University of Khuzestan

چکیده [English]

To investigate the effect of diferent levels of vermicompost and boron on safflower grain and oil yield, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with four replications in the 2016-17 crop year at the research farm of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Experimental factors included four levels of vermicompost (0, 4, 8 and 12 tons per hectare) and four boron levels (0, 3, 6 and 9 kg per hectare) from the source of boric acid (H3BO3) as soil application. The results showed that the effect of vermicompost on most of the measured traits was significant. Accordingly, biological yield and yield components including of number of capitols per square meter, grain per capitol, and 1000-grain weight increased significantly to the highest level of vermicompost consumption. The effect of boron on grain number per capitol, grain yield, biological yield, stigma yield, harvest index, oil yield and grain protein percentage was significant. The interaction effect of vermicompost and boron on grain yield, harvest index, oil yield, grain protein percentage and nitrogen uptake per unit aera was significant. Comparison of means showed that the highest grain yield (3184 kg/ha) and the highest oil yield (939 kh/ha) were obtained in the treatment of 12 tons of vermiompost and 3 kg of boron per hectare. In both cases, grain and oil yield per unit area showed a 100% increase compared to the control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boric acid
  • harvest index
  • leaf area index
  • oilseed plant
  • stigma