نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، زنجان،

2 استادیار بخش پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

10.22059/jci.2022.334898.2647

چکیده

به منظور بهبود مقاومت بابونه آلمانی به تنش خشکی این آزمایش در سال زراعی 93-1392 به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد. تیمار های آزمایشی شامل 2 سطح تنش خشکی (سطح نرمال آبیاری و تنش شدید)، 2رقم بابونه (رقم بادگلد آلمانی و اصلاح شده مجاری) و محلول پاشی با پوتریسین بود. نتایج نشان داد که اثر ساده پلی آمین پوتریسین بر ارتفاع بوته و زیست توده در سطح 1% و بر صفت شاخص برداشت در سطح 5% معنی دار شد. ارتفاع بوته در شرایط شاهد پاسخ معنی‏داری به پوتریسین نداشت اما بعد از اعمال تنش شدید، اثر محلول پاشی افزایش معنی‏دار نشان داد (5/13 درصد). اثر ساده پوتریسین بر صفات درصد و عملکرد اسانس (در سطح 1%) معنی دار بود. همچنین اثر متقابل رژیم‏های رطوبتی و محلول پاشی با پوتریسین بر روی صفات درصد اسانس (در سطح 5%) و عملکرد اسانس (در سطح 1%) معنی‏دار گردید. در شرایط مطلوب رطوبتی، پوتریسین منجر به افزایش قابل توجه درصد اسانس به میزان 38 درصد شد. اما محلول پاشی آن درشرایط در تنش خشکی میزان اسانس را تنها4 درصد افزایش داد. محلول‏پاشی پوتریسین میزان ترکیبات فارنزن و بیسابولول اکسید B را درهر دو شرایط رطوبتی کاهش داد.ترکیب مهم دیگر بیسابولون اکسید A بود که تیمار پوتریسین تاثیر مثبتی بر تجمع آن گذاشت، به طوریکه در شرایط رطوبتی مطلوب غلظت آن را 87 درصد افزایش داد، ولی در شرایط تنش تاثیر آن کمتر شد و فقط 35 درصد افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of putrescine on dried flower yield and essential oil components changes of Chamomile Plants (Matricaria chamomilla L.) under drought stress condition

نویسندگان [English]

  • HOSEIN nAZARLI 1
  • ali naderi arefi 2

1 Zanjan province agricultural and natural resources research center

2 Assistant professor at Department of Cotton and Fiber Plants, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Tehran, AREEO, Varamin, Iran

چکیده [English]

In order to improve the resistance of German chamomile to drought stress, this factorial experiment was conducted in a randomized complete block design in agricultural college of Tehran university in 2013-14 cropping season. Experimental treatments included 2 levels of drought stress (normal irrigation and severe stress), 2 chamomile cultivars (German Badgold and Hungarian modified cultivars) and foliar spray with or without putrescine. The results showed that the simple effect of putrescine polyamine on plant height and biomass was significant at 1% level and on harvest index at 5% level. Plant height did not have a significant response to putrescine in control conditions, but in severe stress, the effect of foliar application showed a significant increase (13.5%). The simple effect of putrescine on percentage and essential oil yield (at 1% level) was significant. Also, the interaction effect of moisture regimes and foliar application with putrescine on essential oil content (at 5% level) and essential oil yield (at 1% level) was significant. Under optimal moisture conditions, putrescine resulted in a significant increase in essential oil content by 38%. But its foliar application in drought stress increased the essential oil content by only 4%. Foliar application of putrescine reduced the amount of farnesene and bisabolol B oxide in both conditions. Another important compound was bisabolone oxide A, which putrescine treatment had a positive effect on its accumulation, so that under favorable conditions of moisture its concentration increased by 87%, but under conditions of stress its effect decreased and showed only 35%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Chamomile
  • Farnesene
  • Polyamine
  • Yield