نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، تخصص: کم آبیاری، آبیاری تکمیلی، تک آبیاری،

2 کارشناس جهادکشاورزی

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

فلزات سنگین از آلاینده‌های مهم برای محیط به حساب می‌آیند، بسیاری از این فلزات حتی در غلظت‌های بسیار کم، سمی می‌باشند. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف کنجد به سطوح مختلف آب آبیاری آلوده به کروم، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1395 در منطقه فرومد از توابع شهرستان میامی انجام شد. عوامل مورد مطالعه شامل آبیاری با سطوح 20، 40، 60، 80 و 100 درصد آب آلوده به کروم و 3 رقم کنجد دشتستان، اولتان و محلی بودند. اثر سطوح مختلف آبیاری با آب آلوده به کروم بر ارتفاع بوته، طول ریشه، تعداد برگچه و وزن تر اندام هوایی بررسی شد و شاخص بهره‌وری آب ارقام کنجد تعیین گردید. نتایج نشان داد که آبیاری با آب آلوده به کروم باعث کاهش معنی‌دار (p < 0.01) ارتفاع بوته و طول ریشه شد، اما تعداد برگچه و وزن تر اندام هوایی را تحت تأثیر قرار نداد. بیشترین کاهش در ارتفاع بوته (01/24 درصد) و طول ریشه (07/20 درصد) در شرایط آبیاری با 100 درصد آب آلوده به کروم مشاهده گردید. تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین ارقام کنجد در رابطه با ویژگی‌های رشدی وجود داشت، به طوری که رقم اولتان، از ارتفاع بوته، تعداد برگچه و طول ریشه و بهره‌وری بیشتری نسبت به سایر ارقام برخوردار بود. با توجه به نتایج، سطوح بالای کروم در آب آبیاری، موجب کاهش قابل توجه رشد ارقام مختلف گیاه کنجد گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of chromium in irrigation water on root and growth of sesame cultivars

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Tavakoli 1
  • Reza Nosrati 2
  • Matin Jamaimoeini 3

1 Associate Prof, Agricultural Engineering Research Institute. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran.

2 Agricultural expert

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

Heavy metals are considered important pollutants for the environment, many of these metals are toxic even in very low concentrations. The aim of this study was to compare the response of different sesame cultivars to irrigation with different levels of chromium contaminated water. The experiment was carried out as factorial in a randomized complete block design with three replications in Mayamey, Semnan Province, Iran. Experimental factors included irrigation with different levels of chromium-contaminated water in 5 levels (20, 40, 60, 80 and 100percent) and three sesame cultivars (Dashtestan, Oltan and local). The results indicated that irrigation with chromium-contaminated water significantly reduced the plant height and root length (p < 0.01), but had no significant effect on leaflet number and shoot fresh weight. The highest decrease in plant height and root length were observed under irrigation with 100% chromium-contaminated water. There was significant differences between sesame cultivars in relation to the growth characteristics. So, the Oltan cultivar had the highest plant height, leaflet number, root length and water productivity index compared to other cultivars. According to the results, high levels of chromium in irrigation water significantly reduced the growth of different cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromium uptake
  • growth indices
  • heavy metals
  • root length
  • water pollution