نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تخصص: میوه کاری، فیزیولوژی تنش های غیرزیستی، پسته

3 عضو هیات علمی/ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از روش‌های کاهش مصرف انرژی در گلخانه‌ها از جمله کاهش تلفات حرارتی، و بهبود بازده سیستم‌های گرمایشی، خنک‌کننده و آبیاری می‌تواند میزان مصرف انرژی برای تولید هر محصول را تا چندین برابر کاهش دهد. در این تحقیق، یک سیستم اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه، طراحی و ساخته شد. این سیستم از ایستگاه‌های فرمان و اندازه‌گیری تشکیل شده بود که ایستگاه فرمان شامل HMI و ایستگاه اندازه‌گیری شامل سنسور رطوبت، سنسور نور، و هشت سنسور حرارت بود. ایستگاه اندازه‌گیری، شرایط اقلیم گلخانه را دریافت می‌کرد و سپس آنها را برای ایستگاه فرمان ارسال می‌کرد. در این پژوهش، تاثیر سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه طراحی شده، بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه رقم گل رز شاخه‌ بریده به نام‌های "آنجلینا"، "سامورایی" و "رد وان"، با سامانه شاهد، مورد مقایسه قرار گرفت. همچنین، مصرف انرژی در هر دو سامانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده، شاخص کیفیت و وزن شاخساره در هر سه رقم مذکور، در محصولات تولید شده تحت سامانه اتوماسیون نسبت به سامانه شاهد بهبود یافت. اما تفاوت معنی‌داری بین ویژگی‌های طول و تعداد ساقه گل دهنده، قطر ساقه، تعداد شاخساره‌های جانبی و کور، طول میان‌گره‌ها و عمر گلجایی محصولات دو سامانه مورد مقایسه، مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده کاهش میزان مصرف انرژی گلخانه تحت سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم نسبت به سامانه شاهد به میزان 12% بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of an automated system for climate control on the performance of greenhouse crops (a case study: on Rose)

نویسندگان [English]

  • Jafar Massah 1
  • Hassan Tahmasebi 1
  • Mahmoud Reza Roozban 2
  • Behzad Azadegan 3

1 Department of Agrotechnology, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Dept. of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran.

3 Faculty member/ College of Abouraihan

چکیده [English]

The use of methods to reduce energy consumption of greenhouses such as reduced heat losses, and improved efficiency of heating, cooling and irrigation systems can be reduced the energy consumption for the production of any crop to several times. In the present research, an automated system for climate control of a rose greenhouse was designed and built. This system was consisted of control and measurement stations. Control unit was consisting of a human-machine interface (HMI) device; and measurement station formed of one humidity, one light and 8 temperature sensors. Climate conditions of the greenhouse is received by measurement station, and sent to the control one.

In the present research, impacts of the built automated system for climate control of greenhouse on the qualitative and quantitative traits of three cut-roses cultivars including 'Angelina', 'Samurai' and 'Red One' were compared with the control system. Also, energy consumption in both systems were calculated and analyzed, too. Based on the results, quality index and shoot weight of the cut-roses were improved under the automated system than control one. But there was not found any differences in traits of flowering stem length and number, stem diameter, number of lateral and blind shoots, internodes length and vase-life, between crops of two system compared. The results indicated also a reduction in energy consumption under the automated climate management system than control one, for 12%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automation
  • climate control
  • cut-rose
  • energy consumption efficiency
  • greenhouse marketability