نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی .دانشکده کشاورزی.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان. ملاثانی. ایران

چکیده

رازیانه گیاه چندساله‌ رشد کندی در سال اول دارد و در رقابت با علف‌های‌هرز، به دلیل قرار گرفتن در سایه‌ی آن‌ها، رقیب ضعیفی می‌باشد. این وضعیت در نهایت بر عملکرد آن اثر سوء گذاشته و موجب کاهش آن می‌گردد. بنابراین به منظور بررسی کنترل علف‌های هرز، با استفاده از تراکم گیاهی، علف‌کش تریفلورالین و کنترل مکانیکی، آزمایشی به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاکتور و سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل روش‌ کنترل مکانیکی در دوسطح (بدون کولتیواتور و دوبار کولتیواتور)، تراکم گیاهی در سه سطح (6، 12 و 24 بوته در متر مربع) و کاربرد علف‌کش تریفلورالین در سه سطح (صفر بعنوان شاهد با علف هرز، 5/1 و 3 لیتر در هکتار) بودند. نتایج این بررسی، نشان داد که بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز به ترتیب 41/90 و 25/81 درصد در کرت دارای تراکم 24 بوته در متر مربع رازیانه و 3 لیتر در هکتار علف‌کش تریفلورالین و به‌همراه دوبار کولتیواتور بدست آمد همچنین تیمار دارای (تراکم 24 بوته در متر مربع رازیانه و 5/1 لیتر در هکتار تریفلورالین و به همراه 2 بار کولتیواتور) اختلاف معنی‌داری با تیمار فوق الذکر نشان نداد. بنابراین جهت کاهش مصرف علف‌کش می‌توان دوز 5/1 لیتر تریفلورالین را بجای دوز 3 لیتر آن، بهمراه انجام 2 بار کولتیواتور بکار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of plant density, trifluralin and mechanical control on weed control and fennel yield in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • mohammad reza baghbani 1
  • Abdolreza Siahpoosh 2
  • Alireza Shafeinia 3
  • Elham Elahifard 2

1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, ,Mollasani, , Iran.

2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, ,Mollasani, , Iran.

3 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, ,Mollasani, , Iran.

چکیده [English]

. Fennel, plant has slow growth in the first year and is a weak competitor in the competition with weeds due to being in their shade. This condition ultimately affects its performance and reduces it.. Therefore, in order to evaluate weed control using plant density, trifluralin herbicide and mechanical control, an experiment in the form of randomized complete blocks with three factors and three replications in the Faculty of Agriculture, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in It was implemented in 2019-2020. Factors tested included mechanical control at two levels (without cultivator and double cultivator), plant density at three levels (6, 12 and 24 plants per square meter) and application of trifluralin herbicide at three levels (zero as a weed control). , 1.5 and 3 liters per hectare). The results of this study showed that the highest reduction in density and dry weight of weeds were 90.41% and 81.25%, respectively, in a plot with a density of 24 plants per square meter of fennel and 3 liters per hectare of herbicide trifluralin and It was obtained with two cultivators. Also, the treatment with (density of 24 plants per square meter of fennel and 1.5 liters per hectare of trifluralin and with 2 cultivators) did not show a significant difference with the above treatment. Therefore, to reduce the use of herbicides, a dose of 1.5 liters of trifluralin can be used instead of a dose of 3 liters, along with 2 cultivators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological yield
  • Dry weight
  • Economic yield
  • Essential oil
  • Herb