نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، ایران

4 گروه ژنتیک و تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، ایران

چکیده

شوری می‏تواند مانع جذب یون‏های معدنی خاک به علت اثر منفی یون سدیم و به هم خوردن تعادل یونی ‏گردد، اما استفاده از ترکیبات زیستی تریکودرما می‌تواند سبب بهبود رشد در شرایط تنش شوری ‏شود. به منظور بررسی اثر چهار استرین تریکودرما‌ مقاوم به شوری بر شاخص‏های رویشی و جذب عناصر معدنی گیاهچه‏های بادمجان در شرایط تنش آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در سال زراعی 1396-1395 انجام گرفت. عامل اول شوری در چهار سطح شاهد و غلظت‌های 8، 12 و 16 دسی‌زیمنس بر متر و عامل دوم در پنج سطح تریکودرما (T148-2, T189-4) Trichoderma aureoviride ،T. virens (T145, T133-1) و شاهد ‌بود. نتایج نشان داد که تحت تاثیر تنش شوری کاهش چشمگیری در شاخص‌های رویشی مشاهده شد. در بالاترین سطح شوری به طور میانگین وزن خشک ریشه و اندام هوایی به ترتیب 50 و72 درصد و برای قطر ساقه و ارتفاع گیاهچه کاهش20 درصدی نسبت به شاهد مشاهده شد. ولی مایه‌زنی با تریکودرما این شاخص‌ها را بهبود بخشیدکه موجب افزایش 6/1 برابری وزن خشک ریشه ((T142-8، 7/2 برابر وزن خشک اندام هوایی (T133-1) و 3/1 برابر ارتفاع گیاهچه (T189-4) نسبت به شاهد شدند. بیشترین افزایش قطر در استرینT142-8 به میزان 38 درصد مشاهده شد. استفاده از تریکودرما منجر به تغییرات معنادار در محتوای قند، سدیم، پتاسیم و کلسیم نیز شد. نتایج نشان داد که استرین‌های تریکودرما می‌توانند عامل زیستی مناسبی جهت افزایش تحمل در سطوح بالای تنش شوری و بهبود شاخص‌های رویشی گیاهچه‌های بادمجان باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The potential of Trichoderma native strains in the alleviation of the adverse effects of salinity on eggplant seedlings

نویسندگان [English]

  • Nooshin Derakhshan 1
  • Hossein Alaei 2
  • Rohollah Saberi Riseh 3
  • Ebrahim Sedaghati 3
  • Asghar Rahimi 4

1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran

2 Department of Plant Protection, faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan

3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafasanjan, Iran

4 Department of Genetic and Plant Production, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafasanjan, Iran

چکیده [English]

Salinity can prevent the uptake of soil mineral ions due to the negative effect of sodium ions and disturbance of ion balance, but the use of Trichoderma biocompounds improves growth under salinity stress. To investigate the effect of four salinity-resistant Trichoderma strains on growth traits and mineral element uptake of eggplant seedlings under stress conditions, an experiment was performed in a completely randomized factorial design with three replications in the greenhouse of Vali-e-Asr University of Rafsanjan during 2016-2017. The first factor was salinity in four levels including control and concentrations of 8, 12 and 16 dS/m and the second factor was Trichoderma as T. aureoviride (T148-2, T189-4) and T. virens (T145, T133-1) and control. The results showed that under the influence of salinity, a significant decrease in growth traits was observed. At the highest salinity level, the average dry weight of roots and shoots was 50 and 72%, respectively. For stem diameter and seedling height, a 20% decrease was observed compared to the control. However, inoculation with Trichoderma improved these traits, resulted in increasing a 1.6-fold in root dry weight (T142-8), 2.7fold shoot dry weight (T133-1) and 1.3-fold seedling height (T189-4) in comparison to control. The highest diameter increase was observed in T142-8 strain by 38%. Using Trichoderma led to significant changes in sugar, sodium, potassium and calcium content. The results of this study showed that Trichoderma can be a suitable biological agent to increase tolerance at high levels of salinity stress and improve the growth traits of eggplant seedlings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • plant growth promoting fungi (PGPF)
  • rooting
  • salinity stress
  • sodium content