نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی،دانشگاه شهرکرد،شهرکرد،ایران

2 دانشیار، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، تخصص: فیزیولوژی درختان میوه، گیاهان دارویی

چکیده

از آنجایی که محصولات باغبانی برداشت شده قابلیت فساد‌پذیری بالایی دارند، بکارگیری فنون و روش‌های مناسب جهت افزایش ماندگاری به منظور استفاده در تمام فصول سال و همچنین صادرات ضروری است. پژوهش حاضر در سال 1400-1399 با هدف بررسی اثرات درون‌پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان بر خصوصیات حسی و کیفی دانه انار در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار شامل نسبت‌های وزنی- وزنی اسانس به کیتوزان (1:1، 1:2 و 1:3) در دو سطح پاشش اسانس مرزه بختیاری (3/0 و 6/0) به همراه 2 شاهد قبل و بعد از اعمال تیمارها با 3 تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین وضعیت ظاهری دانه‌های انار در نسبت 6/0 -1 کیتوزان به اسانس و بهترین مزه دانه‌های انار در تیمارهای 3/0 -2 و 3/0 -3 مشاهده گردید. در تیمار اسانس قطر هاله ضد میکروبی مربوط به قارچ 2 میلی‌متر و در نسبت 1:2 اسانس به کیتوزان 5/5 میلی‌متر نشان داده شد. بیشترین بازده درون‌پوشانی و کوچک‌ترین اندازه ذره مربوط به نسبت 1:2 بود. میزان بازده در نسبت‌های 1:3 (1/55 درصد) و نسبت 1:1 (2/51 درصد) نشان داده شد. کمترین پتانسیل زتا در نسبت 1:3 و بیشترین میزان در نسبت 1:1 حاصل گردید. به طور کلی، با پوشش‌دهی دانه‌های انار و انتخاب غلظت مناسب اسانس مرزه بختیاری همراه با پوشش کیتوزان (3/0 –1 و 3/0 -2)، می-توان زمان ماندگاری، بازارپسندی و کیفیت تغذیه‌ای دانه انار را به میزان مناسب و قابل توجهی حفظ کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Sensory Characteristics of Pomegranate Arils Affected by Encapsulation of Satureja bakhtiyarica Essential Oil with Chitozan

نویسندگان [English]

  • arefeh mazrouei 1
  • keramatollah saeidi 1
  • zahara izadi 1
  • Abdolrahman Mohammadkhani 2

1 Department of Horticulture, Science Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Horticultural department, faculty of Agriculture, Shahrekord university, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Since harvested horticultural products are highly perishable, techniques and methods should be used to increase their shelf life for their use in all seasons and their export. The effects of the encapsulation of Satureja bachtiarica essential oil with chitosan on the sensory and qualitative characteristics of pomegranate arils were studied in an experiment based on a completely randomized design with eight treatments including different w/w ratios of S. bachtiarica essential oil to chitosan (1:1, 1:2, and 1:3) at two spray levels of S. bachtiarica essential oil (0.3 and 0.6), and a pre-treatment and a post-treatment control, with three replications in the research laboratory of Shahrekord University in 2020-2021. Arils treated with the chitosan: essential oil ratio of 1-0.6 exhibited the best appearance and those treated with 2-0.3 and 3-0.3 exhibited the best taste. Based on the results, the diameter of the antimicrobial halo related to the fungus was 2 mm in the essential oil treatment and 5.5 mm in the essential oil: chitosan ratio of 1:2. The highest encapsulation efficiency and the smallest particle size were related to the treatment of 1:2. The ratio of 1:3 showed higher efficiency than the ratio of 1:1 (55.1 percent versus 51.2 percent). The lowest zeta potential was obtained from the 1:3 ratio and the highest from the 1:1 ratio. Overall, coating pomegranate arils and selecting an appropriate concentration of S. bachtiarica with chitosan coating (1-0.3 and 2-0.3) can significantly contribute to preserving the shelf life, marketability, and nutritional quality of pomegranate arils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearance
  • Nano-emulsion
  • Particle size
  • Texture
  • Zeta potential