نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: mjabbari.oranj@ut.ac.ir

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: hmoghadam@ut.ac.ir

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: jahansuz@ut.ac.ir

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: ahmadia@ut.ac.ir

5 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران. رایانامه: moteshare@ut.ac.ir

چکیده

به‌منظور بررسی اثر آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و برخی صفات کیفی گیاه کینوا به‌عنوان گیاهی جدید، آزمایشی در مزرعه ای واقع در شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل در دو سال زراعی (1400-1398) به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله غنچه‌دهی و قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه) به‌عنوان فاکتور اصلی، تاریخ کاشت در سه سطح (پنجم مردادماه، 20 مردادماه و پنجم شهریورماه)1 به‌عنوان فاکتور فرعی و چهار سطح کود زیستی نیتروژنه (بدون تلقیح بذر، تلقیح بذر با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپیریلوم و تلقیح با مخلوط ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به‌عنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد آبیاری کامل با تاریخ کاشت 5 مردادماه و تلقیح هم‌زمان کودهای زیستی باعث افزایش طول مراحل فنولوژیک و وزن هزاردانه شد. از نظر شاخص برداشت، تیمار آبیاری کامل با تاریخ کاشت پنجم شهریورماه و تلقیح هم‌زمان کودهای زیستی، از لحاظ درصد پروتئین و میزان ساپونین دانه قطع آبیاری در مرحله غنچه‌دهی با تاریخ کاشت پنجم مردادماه و تلقیح هم‌زمان کودهای زیستی بهترین نتیجه را داشته و بیش‌ترین عملکرد بیولوژیک (620 گرم بر متر مربع) و عملکرد دانه (97/304 گرم بر مترمربع) از تیمار آبیاری کامل با تاریخ کاشت 20 مردادماه و تلقیح هم‌زمان کودهای زیستی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Deficit Irrigation, Planting Date and Biofertilizers on Phenological Traits, Yield and Quality of Quinoa

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jabbari oranj 1
  • Hosein Moghadam 2
  • Mohammad Reza Jahansooz 3
  • Ali Ahmadi 4
  • Babak Motesharezadeh 5

1 Corresponding Author, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: mjabbari.oranj@ut.ac.ir

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: hmoghadam@ut.ac.ir

3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: jahansuz@ut.ac.ir

4 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: ahmadia@ut.ac.ir

5 Department of Soil Science Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. E-mail: moteshare@ut.ac.ir

چکیده [English]

In order to investigate the effects of irrigation, planting date, and biofertilizers on phenological traits, yield, and some qualitative traits of quinoa as a new plant, an experiment has been conducted on a farm located in Bilehsvar region of Ardabil Province in two cropping years from 2019 to 2021 in split - split plot design based on a randomized complete block design with three replications. Experimental factors include irrigation at three levels, including (complete irrigation, irrigation termination in budding stage, and irrigation termination in seed filling stage) as the main factor, planting date at three levels (namely 27 July, 11 August, and 27 August) as the sub-factor, and four levels of nitrogen biofertilizer (the control, seed inoculant with Azotobacter, inoculant with Azospirillum, and inoculation with a mixture of Azotobacter and Azospirillum) as the sub-sub-factor. The results show that the use of complete irrigation with a planting date of 27 July and inoculation of Azotobacter and Azospirillum biofertilizers has increased the length of phenological stages and 1000-seed weight. In terms of harvest index, complete irrigation treatment with planting date of 27 July, and combined inoculation of biofertilizers have had the highest value, in terms of protein percentage and saponin content of seed, irrigation interruption at the budding stage with planting date of 27 July, while co-inoculation with biofertilizers has given the best results, and the highest biological yield (620 g/m2) and grain yield (304.97 g/m2) have been obtained from complete irrigation treatment with planting date of 11 August and co-inoculation of biofertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • azotobacter
  • harvest index
  • seed saponin
  • 1000seed weight
Abdelazim, A. A. (2018). Chemical and technological evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) cultivated in Egypt. Journal of Acta Scientific Nutritional Health, 2(7), 42-53.
Alejandro, B., Luz, G. P., & Wilfredo, R. (2015). Quinoa breeding and modern variety development. Chapter 2.5. In D. Bazile, D. Bertero, & C. Nieto (Eds.), State of the art report of quinoa in the world in 2013 (pp. 172_191), Rome: FAO & CIRAD.
Amiryousefi, M. R., Tadayon, M. R., & Ebrahimi, R. (2020). Effect of Chemical and Biological Fertilizers on Some Physiological Traits, Yield Components and Yield of Quinoa Plant. Journal of Crop Production and Processing, 10(2), 1-17. (In Persian).
Angeli, V., Silva, P. M., Massuela, D. C., WaleedKhan, M., Hamer, A., Khajehei, F., Graeff- Honinger, S., & Piatti, C. (2020). Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An Overview of the Potentials of the “Golden Grain” and Socio-Economic and Environmental Aspects of Its Cultivation and Marketization. Foods, 9(2), 216.
Bagheri, A., Anafjeh, Z., Keshavarz, S., & Foladi, B. (2021). Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of New Quinoa Genotypes in Spring Cultivation at Karaj. Iranian Journal of Field Crops Research, 18(4), 465-475. (In Persian).
Dawood, M. G. (2018). Improving drought tolerance of quinoa plant by foliar treatment of trehalose. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 19(5), 245-254.
Emam, Y., & Pirasteh Anousheh, E. (2014). Farm and laboratory methods in agricultural sciences. Mashhad University Jihad Publications.
F.A.O. (2017). Faostat. Available at: http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E.
Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D. B. S. M. A., & Basra, S. M. A. (2009). Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, 29, 185- 196.
Gharineh, M. H., Bakhshandeh, A., Andarzian, B., & Shirali, M. (2019). Effects of sowing dates and irrigation levels on morphological traits and yield of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in Khuzestan. Iranian Journal of Field Crop Science, 50(3), 149-156. (In Persian).
Gonzalez, J. A., Konishi, Y., Bruno, M., Valoy, M., & Prado, F. E. (2012). Interrelationships among seed yield, total protein and amino acid composition of ten quinoas (Chenopodium quinoa Willd.) cultivars from two different agro-ecological regions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 1222–1229.
Hafeez, F. Y., Safdar, M. E. Chaudry, A. U., & Malik, K. A. (2004). Rhizobial inoculation improves seedling emergence, nutrient uptake and growth of cotton. Australian Journal of Experimental Agriculture, 44, 617-622.
Hamed, A. M., Goher, M., & Iqbal, N. (2012). Drought induced programmed cell death and associated changes in antioxidants, proteases and lipid peroxidation in wheat leaves. 10.1007/s10535-012-0286-9.
Hamidi, A., Chookan, R., AsgharZadeh, A., DehghanShoar, M., Ghalavand, A., & Malakouti, M. J. (2011). Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on dry matter partitioning of late maturing maize (Zea mays L.) hybrids. Iranian Journal of Field Crop Science, 52(2), 109-120.
Hang, A. N., & Evans, D. (1985). Deficit sprinkler irrigation of sunflower and safflower. Agronomy Journal. 77, 588-592.
Hirich, A., Choukr-Allah, R., & Jacobsen, S. E. (2014). Quinoa in Morocco – effect of sowing dates on development and yield. Journal of Agronomy and Crop Science, 14, 1-7.
Itelima, J. U., Bang, W. J., Onyimba, I. A., Sila, M. D., & Egbere, O. J. (2018). Bio-fertilizers as key player in enhancing soil fertility and crop productivity: (A Review). Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, 6(3), 73-83.
Jamali, S., Goldani, M., & Zeynodin, S. M. (2020). Evaluation the effects of periodic water stress on yield and water productivity on Quinoa. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 13(6), 1687-1697. (In Persian).
Koziol, M. J. (1991). Afrosimetric estimation of threshold saponin concentration for bitterness in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of Science Food Agriculture, 54, 211-219.
Lavini, A., Pulvento, C., Andria, R., Riccardi, M., Choukr-Allah, R., Belhabib, O., Yazar, A., Incekaya, C., Metin Sezen, S., Qadir, M., & Jacobsen, S. E. (2014). Quinoa’s potential in the mediterranean region. Journal of Agronomy and Crop Science, 200, 344-360.
Moradi, M., Siadat, S. A., Khavazi, K., Naseri, R., Maleki. A., & Mirzae, A. (2011). Effect of Application of Biofertilizers and Phosphorus Fertilizers on Qualitative and Quantitative Traits of Spring Wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Crop Ecophysiology, 15(60), 467- 492. (In Persian).
Mostafaei, M., Jami Al-Ahmadi, M., Salehi, M., & Shahidi, A. (2017). Effect of different levels of irrigation and density on the functional characteristics of quinoa. The first national conference on new opportunities for production and employment in the agricultural sector in the east of the country. (In Persian).
Portar, P. M., Sullivan, M. J., & Harvey, L. H. (1996). Cotton cultivar response to planting date on the southeastern coastalplain. Journal of Production Agriculture, 9, 223- 227.
Rai, S.N., & Caur, A. C. (1998). Characterization of Azotobacter Spp. and effect of Azospirilum lipoferum on the yield and N-Uptake of wheat crop. Plant and Soil, 109, 131-134.
Robertson, M. J., Holland, J. E., & Bambach, R. (2005). Response of canola and Indian mustard to sowing date in the grain belt of north- eastern Australia. Australian Journal of Experimental Agriculture, 44, 43-52.
Samadzadeh, A., Zamani, G., & Fallahi, H. R. (2020). Possibility of quinoa production under South-Khorasan climatic condition as affected by planting densities and sowing dates. Applied Field Crop Research, 33(1), 82-104. (In Persian).
Sezen, S. M., Yazar, A., Tekin, S., & Yildiz, M. (2016). Use of drainage water for irrigation of quinoa in a mediterranean environment. 2nd World Irrigation Forum (WIF2) 6-8 November 2016, Chiang Mai, Thailand.
Sharpe, R. R., Harper, L. A., Giddens, J. E. and Langdale, G. W. (2001). Nitrogen use efficiency and nitrogen budget for conservation tilled wheat. Soil Science Society of America Journal, 52, 1349-1398.
Singh, P. (1991). Influence of water deficits on phenology, growth and dry matter allocation in chickpea (Cicer arientinum L.). Field Crops Research, 28, 1-15.
Singh, S., Singh, R., & Singh, K. V. (2016). Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), functional superfood for today’s world: A Review. Journal of World Scientisic News, 58, 84-96.
Soleimani Fard, A., Naseri Rad, H., Naseri, R., & Piri, E. (2013). Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on phenological traits, grain yield and yield components of three maizes (Zea mays L.) cultivars. Journal of Crop Ecophysiology, 7(25), 71-90. (In Persian).
Solíz-Guerrero, J. B., de Rodriguez, D. J., Rodríguez-García, R., Angulo-Sánchez, J. L., & Méndez-Padilla, G. (2002). Quinoa saponins, concentration and composition analysis. In: Janick, J., Whipkey, A. (Eds.), Trends in new crops and new uses. ASHS Press, Alexandria, pp. 110-114.
Telahigue, D. C., Yahia, L. B., Aljane, F., Belhouchett, K., & Toumi, L. (2017). Grain yield, biomass productivity and water use efficiency in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) under drought stress. Journal of Scientific Agriculture, 222-232.
Yasari, E., & Patwardhan, A. M. (2007). Effects of aztobacter and azospirillium inoculations and chemical fertilizers on growth and productivity of Canola. Asian Journal Plant Science, 6(1), 77-82.