نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر آبیاری، تاریخ کاشت و کود های زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و برخی صفات کیفی گیاه کینوا به عنوان گیاهی جدید، آزمایشی در مزرعه ای واقع در شهرستان بیله سوار استان اردبیل در دو سال زراعی (1400-1398) به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور های آزمایش شامل آبیاری در سه سطح (آبیاری کامل، قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه) به عنوان فاکتور اصلی، تاریخ کاشت در سه سطح (5 مرداد، 20 مرداد و 5 شهریور ) به عنوان فاکتور فرعی و چهار سطح کود زیستی نیتروژنه (بدون تلقیح بذر، تلقیح بذر با ازتوباکتر، تلقیح با آزوسپیریلوم و تلقیح با مخلوط ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) به عنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد آبیاری کامل با تاریخ کاشت 5 مرداد و تلقیح توام کود های زیستی باعث افزایش طول مراحل فنولوژیک و وزن هزار دانه گردید. از نظر شاخص برداشت، تیمار آبیاری کامل با تاریخ کاشت 5 شهریور و تلقیح توام کود های زیستی، از لحاظ درصد پروتئین و میزان ساپونین دانه قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی با تاریخ کاشت 5 مرداد و تلقیح توام کود های زیستی بهترین نتیجه را داشته و بیشترین عملکرد بیولوژیک (620 گرم بر متر مربع) و عملکرد دانه (97/304 گرم بر مترمربع) از تیمار آبیاری کامل با تاریخ کاشت 20 مرداد و تلقیح توام کود های زیستی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of deficit irrigation, planting date and biofertilizers on phenological traits, yield and quality of quinoa

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jabbari oranj 1
  • Hosein Moghadam 2
  • Mohammad Reza Jahansooz 3
  • Ali Ahmadi 3
  • Babak Motesharezadeh 4

1 Ph.D. Student of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

4 Professor, Department of Soil Science Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

In order to investigate the effects of irrigation, planting date and biofertilizers on phenological traits, yield and some qualitative traits of quinoa as a new plant, an experiment was conducted on a farm located in Bilehsvar region of Ardabil province in two cropping years from 2019 to 2021 in split - split plot design based on a randomized complete block design with three replications. Experimental factors include irrigation at three levels including (complete irrigation, irrigation termination in budding stage and irrigation termination in seed filling stage) as a main factor, planting date at three levels such as (27 July, 11 August and 27 August) as a sub-factor and four levels of nitrogen biofertilizer (Control, seed inoculant with Azotobacter, inoculant with Azospirillum and inoculation with a mixture of Azotobacter and Azospirillum) were considered as a sub-sub-factor. The results showed that the use of complete irrigation with a planting date of 27 July and inoculation of Azotobacter and Azospirillum biofertilizers increased the length of phenological stages and 1000-seed weight. In terms of harvest index, complete irrigation treatment with planting date of 27 July and combined inoculation of biofertilizers had the highest value, in terms of protein percentage and saponin content of seed, irrigation interruption at the budding stage with planting date of 27 July and co-inoculation with biofertilizers had the best results and the highest biological yield (620 g/m2) and grain yield (304.97 g / m2) was obtained from complete irrigation treatment with planting date of 11 August and co-inoculation of biofertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • azotobacter
  • harvest index
  • seed saponin
  • 1000-seed weight