نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی/ باکتری های محرک رشد/ تغذیه

2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر کاربرد نیتروژن استارتر، پوتریسین و نانوسیلیکون برعملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ‏نخود دیم، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏‏ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای نزدیک شهراردبیل در سال 1400 ‏اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی نیتروژن استارتر (عدم کاربرد به‌عنوان شاهد، کاربرد 20 و40 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره)، محلول‌پاشی ‏پوتریسین (محلول‌پاشی با آب به‌عنوان شاهد، کاربرد 5/0 و 1 میلی‌مولار پوتریسین) و نانوسیلیکون (محلول‌پاشی با آب به‌عنوان شاهد، ‏کاربرد 25 و 50 میلی‌گرم درلیتر) را شامل می‌شدند. مقایسه میانگین‌ها نشان داد بالاترین سطح از کاربرد نیتروژن، پوترسین و نانوسیلیکون ‏محتوای کلروفیل ‏a، ‏b، کلروفیل کل و پرولین را به‌ترتیب 139، 137، 138 و 80 درصد نسبت به عدم کاربرد آنها افزایش داد. بالاترین ‏سطح پوترسین و نانوسیلیکون، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و عملکرد دانه را به‌ترتیب 40 و 3/16 و 6/16 درصد در مقایسه با ‏عدم کاربرد پوترسین و نانوسیلیکون افزایش داد. حداکثر عملکرد کوانتومی (به‌ترتیب 4/17، 8 و 5/15درصد) و فعالیت آنزیم پلی‌فنل ‏اکسیداز (به‌ترتیب 17، 9 و 21 درصد) در بالاترین سطح از مصرف نیتروژن، پوترسین و نانوسیلیکون بدست آمد. به‌ نظر می‌رسد کاربرد ‏نیتروژن، پوتریسین و نانوسیلیکون می‌تواند به‌دلیل بهبود صفات فیریولوژیکی و بیوشیمیایی، عملکرد نخود دیم را افزایش دهد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of nano silicon, putrescine and nitrogen starter application on yield and some physiological ‎and biochemical traits of rainfed Chickpea (Cicer arietinum L.)‎

نویسندگان [English]

  • Raouf Seyed sharif 1
  • reza seyed sharifi 2

1 university of mohaghegh ardabili

2 university of mohaghegh ardabili

چکیده [English]

In order to study the effects of starter nitrogen, putrescine and nano silicon on yield and some physiological and ‎biochemical traits of rainfed Chickpea (Cicer arietinum L.), an experiment was carried out as factorial based on randomized ‎complete block design with three replications in a farm of near Ardabil in 2021. Experiment factors were included starter ‎nitrogen (without nitrogen aplication as control, application of 20 and 40 kg.ha-1 by urea), putrescine foliar aplication (foliar ‎application with water as control, application of 0.5 and 1 mM putrescine) and nano silicon (foliar application with water as ‎control, application of 25 and 50 mg.L-1). Means comparision showed that the highest level from nano silicon, putrescine ‎and starter nitrogen application increased chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll and proline content (139,137,138 ‎and 80% respectively) compared to no application of nano silicon, putrescine and starter nitrogen. The highest level nano ‎silicon and putrescine increased the activity of catalase, peroxidase enzymes and grain yield (40, 16.3 and 16.6% ‎respectively) compared to no application of nano silicon and putrescine. Maximum of quantum yield (7.4, 8 and 15.5% ‎respectively) and the activity of polyphenol oxidase enzyme (17, 9 and 21% respectively) were obtained at the highest ‎level starter nitrogen, putrescine and nano silicon. It seems that the application of nano silicon, putrescine and starter ‎nitrogen can increase grain yield of chickpea under rainfed condition due to improving physiological and biochemical traits.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidane enzymes
  • chlorophyll content
  • proline
  • putrescine
  • quantum yield&lrm
  • &lrm