نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه زنجان

2 استادیار، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی/ تغذیه گیاهی/ به زراعی گیاهان دارویی/

3 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان

4 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان،خرم آباد

چکیده

به‌منظور ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی توده‌های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica L.) کاربرد برخی مواد ضدتعرق در شرایط دیم در سال زراعی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ آزمایشی در دو منطقه کرج و خرم‌آباد اجرا شد. آزمایش ‌به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه‌تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل چهار توده‌ بالنگوی شهری (کردستان، تکاب، نظرکهریزی و کلیبر) و فاکتور دوم شامل سه‌ماده ضدتعرق (کائولین با‌ غلظت پنج‌درصد، کیتوزان با ‌غلظت یک‌درصد و ایستا با غلظت 2درصد) و عدم کاربرد ماده ضدتعرق (شاهد) مورد بررسی ‫قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد مواد ضدتعرق موجب افزایش میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز شد. ماده ضدتعرق ایستا نسبت به کائولین و کیتوزان بر فعالیت آنزیم‌ها تأثیر بیشتری داشت. به طوریکه بیشترین میزان پراکسیداز و کاتالاز به ترتیب (39/0 و 51/0 واحد/ میلی‌گرم در پروتئین) از توده کردستان تحت تیمار ایستا و کشت در کرج بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه و عملکرد زیست توده از تیمار با کیتوزان حاصل شد، که نسبت به شاهد به ترتیب (20- 4 درصد) افزایش داشت. براساس نتایج، استفاده از مواد ضدتعرق در شرایط کشت دیم کرج موجب بهبود صفات عملکرد و بیوشیمیایی مورد بررسی نسبت به شاهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate of biochemical and yield traits dragon’s head ecotypes using some anti-transpirant agents in rain-fed condition

نویسندگان [English]

  • saeedeh kermani poorbaghaei 1
  • Majid Pouryousef 2
  • ali reza yousefi 3
  • masoud rafie 4

1 Ph.D. student of Department of Agronomy & Plant Breeding Zanjan University,

2 Associate Professor of Department of Agronomy and Plant Breeding, Zanjan University, Zanjan, Iran

3 Associate Professor of Department of Agronomy and Plant Breeding, Zanjan University, Zanjan, Iran

4 Research Assistant prof., Lorestan Agricultural & Natural Resources Research.

چکیده [English]

In order to evaluate the biochemical properties of dragon’s head) Lallemantia iberica L.( ecotypes’ using some anti-perspirants in rainfed conditions in the crop year 2018 an experiment was conducted in Karaj and Khorramabad regions. The experiment was performed based on a randomized complete block design) RCBD( with a factorial arrangement consisting of three replications. The first factor consists of four different ecotypes of dragon’s head) Kurdistan, Takab, Nazarkahrizi and Kalibar( and the second factor were included three anti-transpirant compounds )kaolin with a concentration of 5 Percent, chitosan with a concentration of 1 Percent and Ista with a concentration of 2 Percent( and no anti-transpirant )control(. The results showed that using anti-transpirants increased the amount of the activity of catalase and peroxidase enzymes. Ista anti-transpirant had a greater effect on enzyme activity than kaolin and chitosan. The highest amount of peroxidase and catalase )0.51-0.39 unit mg /protein( were obtained respectively from the ecotypes of Kurdistan treated with Ista and in Karaj cultivation. In addition, the highest grain yield and biomass yield were obtained from treatment with chitosan, which increased (4-20%) compared to the control, respectively. Based on the results, using anti-transpirants in dryland cultivation conditions improved most of the studied yield traits and biochemical traits compared to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass yield
  • catalase
  • grain yield
  • protein
  • peroxidase