نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاهش فاصله ردیف از 75 سانتیمترِ رایج به 25 سانتیمتر و کشت در ردیف‏های بسیار باریک (Ultra Narrow Row; UNR) در سال 1398 آزمایشی به صورت کرت‏های خرد شده در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 3 تکرار در دو مکان آرادان (استان سمنان) و مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران در ورامین انجام شد. کرت اصلی عبارت بود از تاریخ‏ کشت (1 خرداد و15 خرداد) و کرت‏های فرعی به رقم‏های تیپ بسته پنبه شامل خورشید، کاشمر، ساجدی، حکمت و شاهد خرداد اختصاص یافت. نتایج نشان داد که اثر مکان بر صفات رویشی و زایشی کاملا معنی‏دار شد. کشت در ردیف‏های بسیار باریک در آرادان منجر به افزایش عملکرد گردید، اما در ورامین، نه تنها عملکرد افزایش نیافت، بلکه به علت رشد رویشی بی‏رویه و کاهش تعداد غوزه، عملکرد به شدت کاهش یافت. کاهش فاصله ردیف منجر به افزایش تعداد شاخه‏رویا، زایا و ارتفاع بوته گردید. در ورامین ارتفاع بوته همه رقم‏ها بیش از 119 سانتیمتر شد. بالاترین عملکرد در این منطقه از کشت معمول رقم شاهد خرداد به دست آمد (3886 کیلوگرم در هکتار) که بیان‏گر برتری روش معمول نسبت به کاشت در ردیف‌های بسیار باریک است. در آرادان، بیشترین عملکرد از رقم خورشید به میزان 5/5702 کیلوگرم در هکتار در ردیف‏های باریک حاصل شد و پس از آن رقم‏های کاشمر، ساجدی و حکمت قرار داشتند. این نتایج نشان می‏دهد که کشت رقم‏های تیپ بسته، در ردیف‏های باریک سازگاری بیشتری با شرایط آرادان (استان سمنان) نسبت به ورامین دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Yield response of cotton cultivars in ultra narrow row (UNR) spacing at two planting dates

نویسنده [English]

  • ali naderi arefi

Assistant professor at Department of Cotton and Fiber Plants, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Tehran, AREEO, Varamin, Iran

چکیده [English]

In order to investigate the effects of reduced row spacing from usual 75 cm to 25 cm (UNR), an experiment conducted was at tow locations of Davarabad agricultural research station (Semnan province) and varamin central agricultural research satation. Experimental design was RCBD laid out in split plots with three replications. Main plots allocated to planting dates (May 22 and Jun 5, 2020) and five cultivars including Khorshid, Kashmar, Sajedi, Hekmat and Khordad laid out in sub plots. The results showed that location effect on vegetative and reproductive attributes was significant. UNR led to increasing of yield in Aradan, but in Varamin region, this planting method, not only did not increased the yield, but reduced it significantly, due to reducing of boll number resultant of rank growth of plants in UNR system. Reduction of row spaces from 75 to 25 cm enhanced the number of monopodials, sympodials and plant height. In varamin, plant height of all cultivars were higher than 119 cm. the highest yield in this region obtained from Khordad as control (3886 kg seed ha -1). The highest yield in Aradan obtained from khorshid (5702.5 kg seed ha -1) in UNR system. This result showed that the UNR planting of zero type varieties is more adabtable for Garmsar condition than that of Varamin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boll
  • density
  • plant height
  • reproductive growth
  • vegetative growth
  • Yield