نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تولیدات گیاهی و مهندسی ژنتیک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار، گروه تولیدات گیاهی و مهندسی ژنتیک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

آزمایشی جهت بررسی اثر باکتری های باسیلوس و سودوموناس بر عملکرد کمی و کیفی و راندمان مالت سازی ارقام مختلف جو در شرایط دیم در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام در سال‌های زراعی 1396و 1397اجرا گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل ارقام جو در سه سطح (به‌رخ، گریس و سرارود1) به عنوان فاکتور اول و تلقیح بذر با سویه‌ باکتری‌های محرک رشد و کود شیمیایی در 8 سطح (شاهد، کود کامل(بر اساس توصیه مزرعه ای)، باکتری سودوموناس، باکتری باسیلوس، ترکیب دو باکتری سودوموناس و باسیلوس، باکتری سودوموناس + نصف کود، باکتری باسیلوس + نصف کود و ترکیب دو باکتری سودوموناس و باسیلوس + نصف کود) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که همه‌ی صفات مورد بررسی (غیر از راندمان مالت‌سازی) علاوه بر اثرات اصلی، تحت تأثیر برهمکنش سال در رقم در باکتری قرار گرفتند، این در حالی بود که راندمان مالت سازی تحت تاثیر اثر متقابل رقم در باکتری قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که از نظر تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد دانه در هر دو سال، تیمار ترکیب باکتری‌ها + نصف کود در رقم گریس به‌ترتیب با میانگین‌های 31، 390، 5294 کیلوگرم در هکتار در سال اول و میانگین‌های 35، 400 و 6222 کیلوگرم در هکتار در سال دوم بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. همچنین بالاترین راندمان مالت‌سازی(5/95 درصد) در تیمار ترکیب باکتری‌ها در رقم به‌رخ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Bacillus and Pseudomonas Bacteria on Quantitative and Qualitative Yield and Malting Efficiency of Different Barley Cultivars in rainfed Conditions

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Morshedi 1
  • MOHAMMAD HOOSAIN GHARINEH 2
  • Ahmad Kochekzadeh 2
  • Abdol Mehdi Bakhshandeh 3

1 PhD student, Department of Plant Production and Genetic Engineering, Khuzestan Faculty of Agriculture and Natural Resources

2 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetic Engineering, Khuzestan Faculty of Agriculture and Natural Resources

3 Professor, Department of Plant Production and Genetic Engineering, Khuzestan Faculty of Agriculture and Natural Resources

چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate effect of Bacillus and Pseudomonas on Quantitative and Qualitative Yield and malting efficiency of different Barley cultivars in rainfed conditions in a farm of Ilam Agriculture and Natural Resources Research Center in 2017 and 2018. The experiment was factorial according to randomized complete blocks design with four replications. Three cultivars: Behrokh, Grace, and Sararoud1 as first and seed inoculated with growth-promoting bacteria and Fertilizer at eight levels (including: control, complete fertilizer (Field recommendation), Pseudomonas bacteria, Bacillus bacteria, combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria, Pseudomonas bacteria + half fertilizer, Bacillus bacteria + half fertilizer and combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer) were considered as second factor. The results showed that all the studied traits (except malting efficiency) addition main effect, were significantly affected by year interaction in cultivar in fertilizer treatment, but malting efficiency influenced by interaction cultivar in fertilizer treatments. Heights number of seeds per spike, number of spikes per m-2, and grain yield were recorded by a combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer under garis cultivar with means 31, 390 and 5294 kg/h in 2018 and 35, 400 and 6222 kg/h respectively. Maximum malting efficiency (95.5 %) also was observed in the combination of Pseudomonas and Bacillus bacteria + half fertilizer under Behrokh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical fertilizers
  • Grain protein
  • 1000-grain weight
  • Yield